PKP Cargo Service szuka prezesa i członków zarządu

PKP Cargo Service szuka prezesa i członków zarządu

Rada  Nadzorcza spółki PKP Cargo Service wszczęła postępowania kwalifikacyjne na stanowisko prezesa, członka zarządu ds. organizacyjnych oraz członka zarządu ds. operacyjnych.

Kandydatem na stanowisko członka zarządu może być osoba, która posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

Pisemne zgłoszenia kandydatów powinny zawierać zgłoszenie kwalifikacyjne, listo motywacyjny, odpis dyplomu lub poświadczoną notarialnie kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenie. Na złożenie dokumentów kandydaci mają czas do 20 maja 2021 do godz. 15:00. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami rozstaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą dniu 25 lub 26 maja 2021 r.

W trakcie rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza dokona oceny kompetencji m.in.: pod kątem umiejętności strategicznego myślenia i kreowania strategii biznesowej.  Wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania zespołami ludzi, zdolności negocjacyjnych i rozwiązywania konfliktów.

Kluczowe kwalifikacyjne i umiejętności podlegające ocenie przy wyborze prezesa zarządu  to m.in.: posiadanie wiedzy z zakresu rynku na którym działa spółka, umiejętności pracy w warunkach złożonego procesu decyzyjnego, reorganizacji i optymalizacji dzielności biznesowej.

Przy wyborze członka zarządu ds. organizacyjnych ocenie podlegać będzie m.in.: wiedza z zakresu budżetowania i planowania finansowego oraz przedsięwzięć/projektów gospodarczych i inwestycyjnych, znajomość procedur administracyjnych spółki handlowej i procedur z zakresu dokonywania zakupów i udzielania zamówień.

Umiejętnościami ocenianymi przy wyborze członka zarządu ds. operacyjnych będą m.in.: znajomość rynku usług transportowych i logistycznych, znajomość rynku utrzymania i eksploatacji pojazdów kolejowych a także posiadanie wiedzy z zakresu marketingu i handlu oraz stosowania instrumentów promocji.

Obecny zarząd PKP Cargo Service jest dwuosobowy. Franciszek Kostrzewa jest prezesem spólki, natomiast dr Małgorzata Krówczyńska pełni funkcję członka zarządu ds. Administracyjno – Operacyjnych.