PKP Cargo przedstawiło plan zwolnień. Które stanowiska są najbardziej zagrożone?

PKP Cargo przedstawiło plan zwolnień. Które stanowiska są najbardziej zagrożone?

Zarząd PKP Cargo przedstawił organizacjom związkowym będącymi stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zasady rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami w ramach zwolnień grupowych.

Zarząd wskazał, że przyczyną planowanych grupowych zwolnień jest znaczny spadek przewozów kolejowych, powodujący obniżenie wpływów oraz utrzymującą się tendencję dalszego ich obniżenia w stosunku do roku ubiegłego. To jest równoznaczne z wystąpieniem trudności finansowych oraz ograniczeniem zadań spółki, a także niewystarczającymi efektami dotychczas prowadzonych działań naprawczych.

Zarząd przewoźnika poinformował, że na dzień 3 lipca 2024 r. w spółce zatrudnionych jest łącznie 13 711 pracowników, którzy należą do następujących grup zawodowych:

 • stanowiska administracyjne, w tym dyspozytorzy – 3 373 pracowników,
 • zespół drużyn manewrowych – 1 135 pracowników,
 • zespół rewizji technicznej wagonów – 802 pracowników,
 • zespół obsługi pociągów – 2 435 pracowników,
 • zespół drużyn trakcyjnych – 3 212 pracowników,
 • utrzymanie i naprawy taboru trakcyjnego, w tym wagonów – 1 893 pracowników,
 • pozostałe zespoły robotnicze – 881 pracowników.

Zamiarem zwolnień grupowych objętych będzie łącznie 4 142 pracowników w grupach zawodowych:

 • stanowiska administracyjne, w tym dyspozytorzy – 1 648 pracowników,
 • zespół drużyn manewrowych – 114 pracowników,
 • zespół rewizji technicznej wagonów – 65 pracowników,
 • zespół obsługi pociągów – 708 pracowników,
 • zespół drużyn trakcyjnych – 377 pracowników,
 • utrzymanie i naprawy taboru trakcyjnego, w tym wagonów – 918 pracowników,
 • pozostałe zespoły robotnicze – 312 pracowników.

Okres zwolnień grupowych

Planowane zwolnienia grupowe nastąpią w okresie: nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu zawiadomienia powiatowego urzędu pracy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy, do dnia 30 września 2024 r.

Kryteria doboru pracowników do zwolnienia

Zarząd PKP Cargo zaproponował następujące kryteria doboru pracowników do zwolnienia:

 • zapotrzebowanie na pracę na danym stanowisku pracy,
 • obłożenie pracą w danym zespole pracowniczym / likwidacja danego zespołu pracowniczego,
 • ocena pracy pracownika przeprowadzona przez przełożonego w oparciu o ocenę jakości pracy, efektywności, znajomości zagadnień, dyscypliny pracy, dyspozycyjności, zaangażowania, sumienności, samodzielności, umiejętności pracy zespołowej,
 • posiadanie przez pracownika wymaganego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, unikatowych kompetencji,
 • długotrwałe nieświadczenie pracy na zajmowanym stanowisku pracy,
 • posiadanie przez pracownika uprawnień do świadczeń wynikających z ubezpieczenia społecznego, bez względu na fakt, czy pracownik korzysta czy też nie korzysta z przedmiotowych świadczeń.

Kolejność zwolnień

Zarząd spółki proponuje, aby w pierwszej kolejności zwolnieniem grupowym objęci zostali pracownicy posiadający uprawnienia do świadczeń wynikających z ubezpieczenia społecznego, w drugiej kolejności pracownicy długotrwale nieświadczący pracy, a w trzeciej kolejności zwolnieniem grupowym zostaną objęci pozostali pracownicy.

Odprawy

Zarząd PKP Cargo zaproponował następujące rozwiązania w zakresie świadczeń pieniężnych należnych pracownikom z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Pracownikowi zatrudnionemu krócej niż 2 lata przypadnie odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Pracownikowi, który przepracował od 2 do 8 lat, przysługuje odprawa w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia. Pracownikowi zatrudnionemu ponad 8 lat przysługuje odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Pracodawca, w ramach planowanych zwolnień grupowych, dopuszcza możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia.

Konsultacje z organizacjami związkowymi

Jak czytamy w piśmie zarządu PKP Cargo do organizacji związkowych, w celu przeprowadzenia konsultacji pracodawcy działający w PKP Cargo poinformują zakładowe organizacje związkowe o zamiarze przeprowadzenia zwolnienia grupowego. W zakładach Spółki odbędą się spotkania zmierzające do osiągnięcia porozumienia.

Jednocześnie informujemy, że w razie nieuzyskania porozumienia w terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia otrzymania zawiadomienia przez ostatnią z działających w zakładzie organizacji związkowych, zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia zostaną określone przez pracodawcę w regulaminie przy uwzględnieniu w miarę możliwości propozycji przedstawionych w ramach konsultacji – napisał zarząd spółki.

Zarząd PKP Cargo prosi o zgłaszanie do 10 lipca 2024 roku opinii i propozycji, które powinny być omówione na poziomie prowadzonego dialogu społecznego przez każdego z pracodawców w zakładach Spółki.