PKP Cargo miało wstępnie blisko 150 mln zł zysku netto

PKP Cargo miało wstępnie blisko 150 mln zł zysku netto

PKP Cargo opublikowało szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za 2022 r. Według wstępnych danych skonsolidowany wynik netto wyniósł 148,4 mln zł.

Zgodnie z szacunkami, skonsolidowany zysk netto wyniósł 148,4 mln zł czyli o 373,7 mln zł więcej niż w 2021 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły w 2022 r. 5.390,1 mln zł, czyli o ponad 26,3% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Skonsolidowana EBITDA ukształtowała się natomiast na poziomie 1.066,3 mln zł, co oznacza wzrost o 107,8% r/r.
Przewieziona masa towarowa według publikowanych szacunków utrzymała się na poziomie 100,6 mln ton, przy wzroście pracy przewozowej o 5,5% do poziomu 27,008 mld tkm.

Szacunkowe wyniki odzwierciedlają skutki prowadzonej optymalizacji kosztowej Grupy PKP CARGO przy jednoczesnym wzroście ceny jednostkowej, tym samym potwierdzając to do czego dążymy, czyli wyraźną poprawę kondycji finansowej Grupy. Jest to efekt wspólnych działań wszystkich pracowników i Zarządu – komentuje Dariusz Seliga, Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią wstępne szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok i mogą one ulec zmianie. Ostateczne dane o osiągniętych wynikach wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta, Spółka przedstawi w skonsolidowanym raporcie rocznym, który zostanie opublikowany w dniu 4 kwietnia 2023 r.