„Piątki z UTK” – wirtualne spotkania dla branży kolejowej

„Piątki z UTK” – wirtualne spotkania dla branży kolejowej

Także w czasie wakacji eksperci Urzędu Transportu Kolejowego odpowiadają na pytania klientów. Podczas „Piątków z UTK” można omówić zagadnienia dotyczące interpretacji przepisów, nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli czy zasad nadzoru nad pracą komisji kolejowych.

Formuła „Piątków z UTK” istnieje od grudnia 2015 roku i zakłada spotkania indywidualne. Od marca 2020 r. z uwagi na ograniczenia epidemiczne spotkania są prowadzone za pomocą łączy internetowych. Na stronie WWW zamieściliśmy formularz, dzięki któremu można zarezerwować termin swojej wizyty. Podczas rejestracji prosimy o określenie tematu planowanego spotkania. Pozwoli to naszym ekspertom na przygotowanie się do rozmowy.

Do dyspozycji interesariuszy są przedstawiciele z następujących komórek:

  • Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa (zagadnienia związane m.in. z certyfikacją przewoźników, zarządców infrastruktury i ECM, świadectwami bezpieczeństwa dla bocznic, sprawozdawczością dotyczącą wypadkowości);
  • Departament Personelu i Przepisów (zagadnienia związane m.in. z licencjami maszynistów, ośrodkami szkolenia, ośrodkami medycyny pracy);
  • Departament Planowania i Nadzoru (zagadnienia związane z nadzorem Prezesa UTK);
  • Departament Przewozów Pasażerskich (zagadnienia takie jak decyzje o otwartym dostępie dla przewoźników pasażerskich, ochrona praw pasażera; obsługa pasażerów);
  • Departament Regulacji Rynku (zagadnienia związane m.in. z dostępem do infrastruktury kolejowej, udostępnianiem infrastruktury usługowej, stawkami za dostęp do infrastruktury, licencjonowaniem transportu kolejowego);
  • Departament Techniki i Wyrobów (zagadnienia związane m.in. wymaganiami i procedurami uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia i budowli mających wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz potwierdzaniem za zgodność z typem).

Po spotkaniach UTK zachęca do przesłania oceny. Na stronie urzędu zamieściliśmy ankietę pozwalającą na przesłanie swoich spostrzeżeń. Najbliższe spotkania odbędą się 7 i 21 sierpnia.

Rocznie Urząd Transportu Kolejowego spotyka się średnio z przedstawicielami 80 przedsiębiorstw. Przez ostatnie cztery miesiące ze spotkań wirtualnych skorzystało ponad 20 przedsiębiorców.