Orlen KolTrans z odnowionym certyfikatem Systemu Zarządzania Utrzymaniem Wagonów Towarowych

Orlen KolTrans z odnowionym certyfikatem Systemu Zarządzania Utrzymaniem Wagonów Towarowych

Orlen KolTrans posiada prawie 600 własnych wagonów oraz prowadzi serwis składów należących do innych właścicieli przewożących produkty spółek GK ORLEN. Od 2015 r. taka działalność była prowadzona w spółce na podstawie uzyskanego certyfikatu dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM).

Wydany przez ERC Austria certyfikat potwierdzał wprowadzenie Systemu Zarządzania Utrzymaniem zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe. Ważność certyfikatu upływała w czerwcu 2020 r. Przeprowadzenie recertyfikacji w czasie wystąpienia epidemii COVID-19 w całej Europie było utrudnione. Z tego względu terminy ważności już wydanych certyfikatów w Europie zostały przedłużone o 6 miesięcy. Dodatkową przeszkodą było wprowadzenie „IV Pakietu kolejowego” obejmującego nowe przepisy prawa obowiązujące przedsiębiorstwa kolejowe w Europie.

Recertyfikacja Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS) rozpoczęła się w Orlen Koltrans dopiero w październiku 2020 r. i została przeprowadzona w pełnym reżimie sanitarnym przez zespół doświadczonych audytorów z jednostki certyfikującej ERC z Austrii. Przeprowadzenie audytu w tym trybie było wyzwaniem dla certyfikującego, jak również dla personelu audytowanego podmiotu. Z uwagi na wprowadzenie nowych przepisów prawa, zgodnych z wymaganiami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011, konieczne było spełnienie przez Orlen KolTrans dodatkowych wymogów.

Na podstawie sporządzonego raportu, spółka otrzymała dodatkowy czas oraz zakres zagadnień do uzupełnienia. Zgodnie z wyznaczonym terminem wypełnione zostały niezbędne wymagania, dzięki czemu zapewniono, że wszystkie wagony są utrzymywane zgodnie z dotyczącymi ich systemami utrzymania oraz z obowiązującymi wymogami prawnymi, w tym z planami utrzymania oraz postanowieniami TSI (Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności kolei).​

Certyfikat ECM dla Orlen KolTrans jest drugim certyfikatem wystawionym dla przedsiębiorstwa polskiego zgodnie z nowym rozporządzeniem 2019/779 Komisji Europejskiej. Certyfikat ważny jest do 21 października 2025 r. i potwierdza posiadanie przez Koltrans wymaganej infrastruktury, wyposażenia oraz wykwalifikowanego personelu niezbędnego do naprawy wagonów wszystkich typów, na wszystkich poziomach utrzymania wszystkim właścicielom wagonów towarowych w Europie