Opolskie nie rezygnuje z zakupu nowych EZT-ów

Opolskie nie rezygnuje z zakupu nowych EZT-ów

Województwo Opolskie ogłosiło kolejny przetarg na dostawę do 20 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych dwóch typów. Tym razem samorząd szacuje, że zakup pojazdów może kosztować 625 mln zł netto.

Przedmiotem ogłoszonego zamówienia jest wykonanie i dostawa fabrycznie nowych wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.

W ramach zamówienia przewidziane jest zamówienie podstawowe, które obejmuje wykonanie i dostawę 5 sztuk fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, w tym 2 sztuk czteroczłonowych oraz 3 sztuk trzyczłonowych.

Prawo opcji obejmuje wykonanie i dostawę do 15 sztuk fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, w tym 4 pojazdów czteroczłonowych oraz 11 trzyczłonowych.

Zakupione pojazdy mają pokonywać średniodobowo od 800 do 1000 km.

Termin realizacji zamówienia podstawowego ustalono na 48 miesięcy, a realizację objętą prawem opcji na 36 miesięcy od dnia złożenia przez zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

Termin składania ofert mija 23 lipca 2024 r.

O wyborze wykonawcy zdecyduje kilka kryteriów:

  • cena – waga 60%
  • okres gwarancji – waga 15%
  • skrócenia terminu dostawy dwóch pojazdów – waga 20 %
  • zewnętrzne drzwi do kabiny maszynisty w pojazdach – waga 5%

Co ważne, Województwo Opolskie szacuje wartość zamówienia wyniesie nawet 625 mln zł netto, prawie 200 mln więcej niż w pierwszym postępowaniu. .

Przypomnijmy, że w pierwszym przetargu Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego na zakup 20 pojazdów zamierzał przeznaczyć 525 002 942,00 zł brutto, w tym na zamówienie podstawowe 132 352 942,00 zł brutto. W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.