Ogłoszono przetarg na budowę przystanku Łódź Zarzew

Ogłoszono przetarg na budowę przystanku Łódź Zarzew

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły postępowanie dotyczące budowy nowego przystanku Łódź Zarzew w ramach Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa dwóch nowych jednokrawędziowych peronów przystanku kolejowego Łódź Zarzew na linii kolejowej nr 540 Łódź Chojny – Łódź Widzew w km od 4,350 do km 4,500, o szerokości 4 m, wysokości 76 cm na główką szyny oraz długości 150 m z pozostawieniem rezerwy w terenie pod późniejsze ewentualne wydłużenie do 200 m, wraz z wykonaniem odwodnień, dojść do peronów w formie zewnętrznych klatek schodowych, pochylni lub wind, poziomowego skrzyżowania o odpowiednim standardzie dostosowanym do warunków lokalnych oraz innymi niezbędnymi robotami w branżach towarzyszących, wraz z budową odwodnienia torowiska
w obrębie przedmiotowej inwestycji.

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

  • dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia;
  • wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w  ww. pkt 1, oraz wszystkich robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych Prawem;
  • przeprowadzenie oceny zgodności podsystemu strukturalnego „Infrastruktura” objętego zakresem zamówienia na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu).

Zarządca infrastruktury ustanowił kamienie milowe, które wybrany wykonawca zobowiązany będzie wykonać w następujących terminach:

  • Opracowanie i przekazanie Koncepcji projektowej- 40 dni od dnia podpisania Umowy;
  • Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych pozwoleń i uzgodnień: 280 dni od dnia podpisania Umowy;
  • Oddanie do eksploatacji peronu nr 1 (faza I) 370 dni od dnia podpisania Umowy;
  • Oddanie do eksploatacji peronu nr 2 (faza II) – 460 dni od dnia podpisania Umowy;
  • Dokonanie odbioru końcowego i zakończenie robót budowlanych wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i pozwolenia na użytkowanie: 501 dni od dnia
    podpisania Umowy.

Na oferty PLK czeka do 30 stycznia 2023 . do godz. 11:00. O wyborze wykonawcy zdecyduje cena.