Od 1 stycznia 2023 r. licencja maszynisty na nowych zasadach

Od 1 stycznia 2023 r. licencja maszynisty na nowych zasadach

Od 1 stycznia 2023 r. egzaminy na licencję maszynisty i pierwsze świadectwo maszynisty staną się państwowe. Przeprowadzi je Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w powstającym Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów. Centrum powstaje dzięki wsparciu funduszy europejskich, ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Maszynista, by prowadzić pociąg, potrzebuje dwóch dokumentów: licencji maszynisty, którą wydaje Prezes UTK oraz świadectwa maszynisty, które uzyskuje się u pracodawcy (przewoźnika, zarządcy infrastruktury). Obecnie szkolenia dla kandydatów na maszynistów prowadzą ośrodki szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów. W tych samych miejscach przeprowadzane są egzaminy na licencję i świadectwo. Po zmianie przepisów ośrodki szkolenia będą zajmować się jedynie przygotowaniem kandydatów na maszynistów. Egzamin na licencję i pierwsze świadectwo będzie państwowy, przeprowadzany przez Prezesa UTK.

– Powstanie Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Urząd Transportu Kolejowego zyska dzięki temu nowoczesny ośrodek do sprawdzania wiedzy i umiejętności kandydatów na maszynistów. Mam nadzieję, że realizacja inwestycji wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa na kolei, a utworzenie krajowego rejestru maszynistów umożliwi monitorowanie kwalifikacji osób prowadzących pojazdy kolejowe. Wszystko to dzięki nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz wsparciu funduszy europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (CEMM) będzie wyposażone w nowoczesne sale egzaminacyjne oraz trzy symulatory. Urządzenia będą przeznaczone do realizacji sesji egzaminacyjnych dla różnych kategorii świadectwa maszynisty. Odwzorowane będą lokomotywa, zespół trakcyjny oraz pojazd specjalny lub lokomotywa z polem widzenia 360°. Wyjątkowe w porównaniu z symulatorami dostępnymi obecnie na rynku szkoleniowym w Polsce jest wyposażenie w zunifikowane pulpity, zgodne z ogólnie obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi ergonomii i prawidłowego rozmieszczenia przyrządów, a w szczególności z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności dla lokomotyw i taboru pasażerskiego (TSI Loc&Pas). Zapewni to miarodajne, porównywalne i powtarzalne prowadzenie egzaminów. W symulatorach wykorzystane będzie odwzorowanie ponad 5 000 km rzeczywistych tras kolejowych.
 
Polska będzie drugim po Holandii krajem UE wykorzystującym symulatory do egzaminowania. Dokonywana w trakcie egzaminów weryfikacja nabytej wiedzy i umiejętności stanowi rodzaj sprawdzenia poprawności przeprowadzonych szkoleń oraz ocenę i potwierdzenie zdolności kandydatów do samodzielnego prowadzenia pojazdów kolejowych.

Nie tylko egzaminy

Projekt pn. Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów obejmuje jednak znacznie szersze działania. W jego ramach powstanie również krajowy rejestr maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe. Rejestr będzie gromadził w jednym miejscu wszelkie dostępne informacje o osobach uprawnionych do prowadzenia pojazdów kolejowych, posiadanych przez nich uprawnieniach i kwalifikacjach, a także o przebiegu ścieżki zawodowej. Rejestr umożliwi stałe monitorowanie zatrudnienia maszynistów i ich uprawnień oraz pozwoli na skuteczną wymianę informacji pomiędzy pracodawcami w ramach zarządzania ryzykiem.

W efekcie, zrealizowany i skutecznie wdrożony proces przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa transportu kolejowego poprzez minimalizację liczby zdarzeń kolejowych w ramach systemu kolejowego, w których zasadniczą rolę odgrywa czynnik ludzki.

Wartość projektu to ponad 46 mln złotych, z czego blisko 40 mln pochodzi z dofinansowania UE.