Niewielka strata Grupy ZUE w I kwartale 2020 r.

Niewielka strata Grupy ZUE w I kwartale 2020 r.

Grupa ZUE zanotowała w I kwartale 2020 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 152,3 mln zł. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 5,7 mln zł, wobec 4,1 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej. Wynik EBITDA Grupy wyniósł 3,2 mln zł, wobec 2,3 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na poziomie operacyjnym Grupa zanotowała 0,2 mln zł straty wobec 0,7 mln zł straty rok wcześniej.

Spółka ZUE zanotowała w I kwartale 2020 roku przychody ze sprzedaży w  wysokości 143,7 mln zł. Pomimo niższych rdr przychodów marża brutto na sprzedaży poprawiła się. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 5,1 mln zł, wobec 3,5 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej. Wynik EBITDA ZUE wyniósł 3,7 mln zł, wobec 2,7 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej. Na poziomie operacyjnym spółka wypracowała 0,3 mln zł zysku wobec 0,4 mln zł straty rok wcześniej.

Szybka reakcja na ograniczenia i zmiany związane z COVID-19 pozwoliła Grupie na kontynuację sprawnej realizacji kontraktów, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa epidemiologicznego osób zaangażowanych w ich realizację.

Portfel zamówień Grupy wynosi ok. 1,8 mld zł. Od początku 2020 roku pozyskała nowe kontrakty o łącznej wartości ok. 114 mln zł netto, w tym ok. 58 mln zł to kontrakty miejskie. Dodatkowo Spółka złożyła najkorzystniejszą ofertę na kontrakt dotyczący przebudowy linii tramwajowej w Szczecinie o wartości  ok. 142 mln zł netto.

Spółka kontynuuje rozbudowę portfela zamówień, w rozważny sposób wybierając projekty oraz zwiększając udział w portfelu kontraktów miejskich. W efekcie systematycznie zmniejsza się udział w portfelu kontraktów kolejowych pozyskanych na trudnym rynku ofertowym w latach 2016-2017, których duża część zostanie zakończona w 2020 roku. Obecnie Spółka uczestniczy w postępowaniach przetargowych, których łączna wartość szacowana jest na kwotę ok. 2 mld zł.  Są to zadania zarówno kolejowe jak i miejskie.

– Pierwszy kwartał to zazwyczaj dla branży budowlanej najsłabszy sezonowo kwartał roku. Dodatkowo od połowy marca wszyscy znaleźliśmy się w nowych realiach związanych z zagrożeniem koronawirusem i wdrożonymi ograniczeniami. Pomimo tego, przy mniejszych przychodach wypracowaliśmy poprawę wyników na wszystkich poziomach, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym. Szybko dostosowaliśmy się do zmienionych warunków, utrzymując ciągłość realizacji wszystkich projektów. Priorytetem było dla nas wdrożenie działań mających ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem naszych pracowników i pozostałych osób zaangażowanych w realizację kontraktów, przy jednoczesnym zapewnieniu dalszego planowego postępu robót. Obserwujemy pewne zaburzenia procesów administracyjnych spowodowane pandemią, jednak nie występują istotne zakłócenia związane z ograniczeniami epidemiologicznymi zarówno w procesach budowlanych jak i w łańcuchu dostaw, które mogłyby wpłynąć na wyniki finansowe. Trzeba również podkreślić, że zamawiający także szybko zareagowali na zmienione warunki gospodarcze i wprowadzili liczne usprawnienia w realizacji kontraktów na linii zamawiający – wykonawcy. Obecna sytuacja epidemiologiczna na szczęście nie dotknęła nas i nie ograniczyła naszej działalności. Spółka nie zwalnia pracowników w związku z pandemią, wręcz w I kwartale zwiększyliśmy zatrudnienie – powiedział Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A.