Modernizacja linii z Tomaszowa Maz. do Skarżyska-Kamiennej bez elektryfikacji ?

Modernizacja linii z Tomaszowa Maz. do Skarżyska-Kamiennej bez elektryfikacji ?

We wtorkowy wieczór w formie on-line odbyło się spotkanie informacyjnych dotyczące projektu pn. „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Maz. – Skarżysko-Kamienna realizowanego w ramach programu Kolej Plus.

Głównym celem projektu jest uzyskanie przez Tomaszów Mazowiecki połączenia kolejowego pasażerskiego z Kielcami. Realizacja projektu nastąpi poprzez modernizację linii nr 25 na odcinku obejmował istniejącą linię kolejową nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko Kamienna.

Etapy realizacji Projektu

Jak poinformował Wojciech Gawęda z IDOM Polska przedstawione Wstępne Studium Planistyczno-Prognostycznego składa się z sześciu etapów. Pierwszy etap, który wykonano dotyczył pozyskiwania danych i zdefiniowania wariantów inwestycyjnych. Następnie prognozowano ruch dla wariantów inwestycyjnych.

– Te prognozy są wykonywane na modelu ruchu CPK, który udostępnił wszystkim wykonawcom projektów wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych modele ruchu tak, żeby te wyniki prognostyczne  były porównywalne – powiedział Gawęda.

Etap trzeci to analizy ruchowo-eksploatacyjne podczas których wykonano symulacje sprawdzające czy możliwe jest osiągniecie danego rozkładu jazdy a także określenie przepustowości linii.

– Dzięki temu mamy wiedzę jaka prędkość w danym wariancie inwestycyjnym będzie możliwa do osiągnięcia na danym odcinku a na podstawie tego jesteśmy w stanie ułożyć docelowy rozkład jazdy – dodał.

Kolejny czwarty etap to opracowanie szacunkowych kosztów realizacji prac inwestycyjnych, w tym prac przygotowawczych, dla każdego z wariantów infrastruktury. Celem etapu piątego  jest wybór preferowanego wariantu na podstawie analizy wielokryterialnej wariantów oraz opracowanie danych, które posłużą jako kryteria naboru w rankingu Projektów na dalszych etapach Programu. Etap szósty to jest etap formalny podczas, którego dokonywana jest ocena wpływu projektu a uzyskanie/usprawnienie połączenia między Tomaszowem Maz. a Kielcami.

Etap I

Jak poinformował Piotr Kostrzewa z IDOM Polska, prace podczas etapu pierwszego dotyczyły propozycji lokalizacji przystanków, rozwiązań infrastrukturalnych oraz elektryfikacji linii nr 25 na odcinku Tomaszów Maz. – Skarżysko.

IDOM przeanalizował stan istniejący podczas , którego określono podstawowe założenie czyli podniesienie prędkości z 80 km/h do 120 km/h, przebudowę peronów oraz budowę nowych przystanków a także wariantowanie w zakresie elektryfikacji

– Ponadto trzeba było wziąć pod uwagę fakt, że mamy tu pewne uwarunkowania zewnętrzne. Z jednej strony mamy plany strategiczne CPK, z drugiej strony mamy plany PKP PLK – dodał Kostrzewa.

 

Etap II

Zadaniem IDOM Polska było zbadanie trzech scenariuszy rozkładu jazdy. Była to oferta minimum, która jest wymagana przez PKP PLK czyli 4 pary pociągów, oferta maksymalna z 20 parami pociągów (co pół godziny w szczycie i co godzinę poza szczytem), która nie zmieściłaby się na tej infrastrukturze, która jest planowana oraz oferta pośrednia zgodna z deklaracją UMWŁ oraz UMWŚ.

Urzędy Marszałkowskie jako organizatorzy zbiorowego transportu publicznego zadeklarowali następującą ofertę przewozową.

OdDoKategoria
pociągu
Częstotliwość
kursowania
Tabor obsługujący
relację
Łódź Fabr.Tomaszów Maz.REG436WEh
Łódź Fabr.OpocznoREG636WEh
Łódź Fabr.Skarżysko-KamiennaREG436WEh
Łódź Fabr.DrzewicaREG836WEh
KielceSkarżysko-KamiennaREG1636WEh
KielceTomaszów Maz.REG436WEh

 

– W wyniku tych analiz mieliśmy ustalić ile osób w ciągu doby będzie wsiadać i wysiadać na poszczególnych stacjach i przystankach zarówno w woj. łódzkim jak i świętokrzyskim – dodał Kostrzewa.

Etap III

Jak zwrócił uwagę Piotr Kostrzewa, jak w etapie II były to analizy z punktu widzenia pasażerów i prognoz w zakresie ruchu pasażerskiego, tak w etapie III są to analizy z punktu widzenia pociągów podczas, którego analizowany był cały ciąg od Łodzi przez Koluszki do Kielc.

W wyniku przeprowadzenia analiz określono czas przejazdy na odcinku Tomaszów Maz. – Kielce na 164 minuty przy wykorzystaniu tabory typu 36WEh i uwzględnieniu zmiany kierunku jazdy na stacji  Skarżysko-Kamienna.

 

Jak dodał przedstawiciel IDOM Polska, planowane jest pozostawienie jednego toru między Tomaszowem Maz. a Skarżysko-Kamienna.

Etap IV

– Etap czwarty składał się dwóch ważnych rzeczy. Z jednej strony to wskazanie istotnych kwestii technicznych a następnie oszacowanie kosztów – tłumaczył Kostrzewa. –  Przy oszacowaniu kosztów wzięliśmy pod uwagę siedem branż, były to tory, perony, przejazdy, obiekty inżynieryjne i kubaturowe, urządzenia srk, telekomunikacja, elektroenergetyka oraz sieć trakcyjna – wymienił Kostrzewa

Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, wykonawca Studium dokonał wstępnego oszacowania kosztów z których wynika, że wariant bez elektryfikacji to kosz około 909,8 mln zł netto, natomiast z elektryfikacją byłby to kosz 1,228 mld zł netto.

Etap V

Biorąc pod uwagę dobór przystanków, analiz ruchowo-eksploatacyjnych jak i kosztów IDOM musiał dokonać aktualizacji potoków pasażerów.

 – Zamawiający wymagał od nas obliczenia  wskaźnika, który mierzy przyrost pasażerów w ciągu poszczególnych lat na koszt na dany rok. Wskaźnik ten jest brany pod uwagę najpierw do wyboru wariantów a potem do konkursu w ramach programu Kolej Plus – wyjaśnił Piotr Kostrzewa.

Biorąc pod uwagę te dane IDOM wybrał wariant o wyższym wskaźniku czyli bez elektryfikacji.

Pytania od uczestników spotkania

Jeden z uczestników spotkania prowadzonego w formie on-line spytał o godziny odjazdów pociągów na co przedstawcie IDOM odpowiedział, że w tej chwili nie jest układany rozkład jazdy.

– To co my sprawdzaliśmy to częstotliwość pociągów i ułożenie ich w takcie i to zostało sprawdzone – zaznaczył Wojciech Gawęda.

Inne pytanie dotyczyło zamontowania sygnalizacji na przejeździe w Skroninie. Jak odpowiedział Piotr Kostrzewa, IDOM planuje montaż sygnalizacji świetlnej na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych.

Kolejne pytanie dotyczyło etapowej elektryfikacji linii ze Skarżyska do Końska i od Końskich w kierunku Tomaszowa Maz.

– W ramach naszego projektu, w ramach wskaźników zgodnych z programem Kolej Plus, niestety elektryfikacja nie spowoduje wzrostu ruchu pasażerów – tłumaczył Wojciech Gawęda. To czy elektryfikacja jest zasadna czy nie,  powinno być przedmiotem innych analiz – dodał.

Internauci zapytali również czy w analizach ruchu pasażerskiego brane były pod uwagę pociągi brane pociągi dalekobieżne, które bez elektryfikacji  nie trafią na ta linie.

Jak odpowiedział Piotr Kostrzewa, PKP Intercity nie zadeklarowało chęci uruchomienia połączeń na tej linii dlatego, nie były one brane pod uwagę.

Na koniec spotkania głos zabrała Aneta Wierzbicka z Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, która podziękowała za dużą ilość pytań i zainteresowanie tematem i zadeklarowała ze projekt ten będzie złożony do konkursu.

–  Mam nadzieję że pasażerskie połączenia kolejowe będą w przyszłości cieszyły się bardzo dużym powodzeniem co przełoży się na coraz lepszą ofertę i tego sobie i państwu życzę – podsumowała Wierzbicka.