Ministerstwo Infrastruktury tłumaczy przyczyny opóźnień pociągów PKP IC

Ministerstwo Infrastruktury tłumaczy przyczyny opóźnień pociągów PKP IC

Wiceminister Andrzej Bittel w odpowiedzi na interpelację posła Tomasza Kostusia wyjaśnił przyczyny rekordowych opóźnień odnotowanych przez pociągi PKP Intercity.

Kilka dni temu Urząd Transportu Kolejowego podał oficjalne dane dotyczące punktualności przewoźników pasażerskich w okresie od lipca do września 2022 r. Wynika z nich, że PKP Intercity osiągnęło współczynnik punktualności na poziomie 62,32%, co oznacza spadek o 5,7% w stosunku do II kwartału.

Poseł zapytał ministra infrastruktury, jakie są przyczyny tych utrudnień.

– Opóźnienia pociągów są związane z dużą skalą prowadzonych inwestycji kolejowych (zamknięcia torowe, ograniczenia prędkości) a także są spowodowane przez awarie i uszkodzenia urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego, awarie kolejowych pojazdów szynowych, sytuacje wynikające z przyczyn techniczno-eksploatacyjnych oraz wynikają z przyczyn niezależnych od przewoźników związanych z działaniem siły wyższej, tj. trudnymi warunkami atmosferycznymi (obfite opady deszczu, podmycia i zalania torów, wichury powodujące uszkodzenia sieci trakcyjnej, silne wyładowania atmosferyczne czy przez powalone drzewa), których w ostatnich latach występuje coraz więcej – odpisał Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Dodał, że opóźnienia związane są też z wypadkami z pojazdami i osobami postronnymi i wypadkami ze zwierzyną, a w przypadku połączeń międzynarodowych opóźnienia są związane z działaniami zagranicznych kolei (pociąg przyjeżdża opóźniony z zagranicy).

– W związku z rosnącym zainteresowaniem dalekobieżnymi podróżami koleją możliwe jest wydłużenie czasu podróży ze względu na potrzebę bezpiecznego lokowania podróżnych – skazał wiceminister.

Jak zaznaczył przedstawiciel resortu na punktualność pociągów wpływa wiele czynników, nie tylko leżących po stronie konkretnego przewoźnika, ale również innych przewoźników polskich i zagranicznych, zarządcy infrastruktury, pracy służb państwowych oraz innych podmiotów technicznych.

– Ważne, aby pamiętać o charakterze przewozów dalekobieżnych. W odróżnieniu od połączeń regionalnych, pociągi PKP Intercity pokonują nawet kilkaset kilometrów, co zwiększa ryzyko ewentualnych opóźnień. Zdarzenia, które występują lokalnie często mają wpływ na ruch większości pociągów dalekobieżnych – zaznacza.

Poinformował również, że dodatkowo od marca 2022 roku na punktualność pociągów ogromny wpływ miał przewóz obywateli Ukrainy uciekających z kraju opanowanego działaniami wojennymi, uruchomienia dodatkowych pociągów (wpływając na przepustowość sieci), lokowanie podróżnych z Ukrainy, odprawa służb granicznych oraz opóźnienia na granicy polsko-ukraińskiej.

Poseł zapytał także, czy Ministerstwo Infrastruktury podejmuje jakiekolwiek działania nadzorcze w celu ograniczenia tego zjawiska.

– W związku ze znaczącym spadkiem punktualności pociągów dalekobieżnych, co jest całkowicie nieakceptowalne dla resortu infrastruktury, zostały przywrócone cykliczne posiedzenia w siedzibie MI w sprawie poprawy punktualności pociągów – odpisał Andrzej Bittel.

Dodał, że Ministerstwo Infrastruktury wspólnie z PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Intercity prowadzi analizy opóźnień każdego pociągu, wraz z propozycją działań zaradczych.

– Duży nacisk kładziony jest na weryfikację kontowania opóźnień pociągów na podstawie danych w systemie SEPE i porównanie ich przyczyn z tymi zgłaszanymi przez drużynę pociągową. Ponadto analizie poddawane są pociągi, które notują opóźnienia i poszukiwane są systemowe przyczyny opóźnień na poziomie operacyjnym – tłumaczy

Wiceminister zaznaczył jednak, że efekt skuteczności powyższych działań  będzie można dopiero ocenić w dłuższej perspektywie.

Ponadto poinformował że Minister Infrastruktury, jako ustawowy organizator kolejowych połączeń międzywojewódzkich i międzynarodowych zamawia na podstawie umowy z PKP Intercity pasażerskie połączenia kolejowe o charakterze usług publicznych.

– Minister, zawierając z PKP Intercity S.A. umowę, szczególną wagę przywiązuje do kwestii jakości świadczonych przez operatora usług. PKP Intercity, jako wykonawca zleconych mu przewozów, zobowiązany jest do zachowania określonych parametrów jakości świadczonych usług przewozowych. W sytuacji niezachowania wymaganych standardów jakościowych operator obciążany jest karami umownymi – zakończył Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.