Ministerstwo Infrastruktury o planowanej przebudowie dworca Poznań Główny

Ministerstwo Infrastruktury o planowanej przebudowie dworca Poznań Główny

W sierpniu poseł Franciszek Sterczewski skierował do ministra infrastruktury zapytanie dotyczące planowanej przebudowy dworca Poznań Główny. Dopiero teraz poznaliśmy stanowisko resortu w tej sprawie.

Poznański dworzec jest jednym z najważniejszych w kraju, obsługując połączenia lokalne, regionalne, krajowe i zagraniczne. W 2022 r. wymiana pasażerska wyniosła ponad 22 mln pasażerów. Niestety poznański dworzec, zwany także „chlebakiem”, nie spełnia oczekiwań pasażerów. Kolejarze, samorząd oraz architekci od miesięcy rozmawiają o konieczności zmian. Nikt jednak nie spodziewał się, że konieczne będzie wyburzenie starego budynku dworca, zamkniętego w 2013 r.

Ta koncepcja wzbudziła wątpliwości u posła Sterczewskiego, który zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury z kilkoma pytaniami. Poseł pytał m.in., dlaczego zdecydowano się na taką formę przebudowy poznańskiego dworca, tj. wyburzenie starego budynku dworca.

W odpowiedzi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, wyjaśnił, że koncepcja spółki CPK, dotycząca włączenia planowanej linii kolejowej od południowej strony stacji Poznań Główny, skłoniła PKP PLK do analizy konsekwencji ruchowych i wymagań dotyczących peronów.

W ramach uzgodnień między spółkami kolejowymi, Miasto Poznań zaproponowało nowy wariant przebudowy starego dworca. Ustalono, że prace projektowe będą kontynuowane, zakładając wyniesienie obsługi podróżnych na poziom Mostu Dworcowego, z udostępnieniem miejsca po starym budynku dla zabudowy nowych torów i peronów – dodał Bittel.

Wiceminister poinformował, że analiza przeprowadzenia torów przez rejon nieużytkowanego budynku dworca pozwala na stworzenie węzła przesiadkowego o większej „zwartości”, uporządkowanego i umożliwiającego sprawniejsze przesiadki.

PLK ma doświadczenie

Poseł Sterczewski zapytał również, dlaczego poznański dworzec miałby zostać przejęty przez PKP PLK.

Przedstawiciel resortu poinformował, że PKP PLK mają doświadczenie w budowie dużych obiektów dworcowych. W ostatnich latach zrealizowała podobnych rozmiarów inwestycję na stacji Łódź Fabryczna (wiele lokali pustych – przyp. red), a obecnie realizuje na stacji Warszawa Zachodnia (modernizacja znacząco opóźniona – przyp. red.).

Wskazanie jednego inwestora zostało uzgodnione między spółkami kolejowymi. Działania związane z przekazaniem gruntów z PKP S.A. do PLK są już podejmowane – stwierdził Bittel.

Alternatywne rozwiązania

Poseł Sterczewski pytał także, czy analizowano alternatywne rozwiązania, takie jak dobudowanie torów i peronów czołowych.

Z wyjaśnień PLK wynika, że alternatywne rozwiązania były analizowane, ale tory czołowe uniemożliwiają realizację docelowego rozkładu jazdy pociągów, zarówno dalekobieżnych, jak i regionalnych – poinformował wiceminister

Bittel dodał, że kończenie biegu pociągów z południa wymagałoby podobnej liczby pociągów z północy i odpowiedniej rozbudowy w tym rejonie, co wiązałoby się z wydłużeniem węzła przesiadkowego i utrudniłoby komunikację kolejową w Poznaniu.

Zabytkowy dworzec

Poseł pytał również, dlaczego przy pracy nad koncepcją pominięto zabytkową wartość budynku starego dworca i czy ustalono z konserwatorem zabytków losy starego budynku dworca. Bittel wyjaśnił, że prace nad koncepcją uwzględniały aspekty związane z wartością historyczną budynku, a wszelkie rozwiązania będą uzgadniane z konserwatorem zabytków.

W ramach rozmów z miastem Poznań osiągnięto wstępne porozumienie dotyczące planowanych działań. Na podstawie koncepcji technicznej PLK Miasto Poznań ogłosi konkurs architektoniczny, który wskaże rozwiązania zagospodarowania nowego placu i budynku obsługującego podróżnych – przekazał wiceminister.

Wzrost wymiany pasażerów

Po zrealizowaniu planowanej przebudowy dworca w Poznaniu, której celem jest dostosowanie stacji do rosnącego zapotrzebowania na transport kolejowy, prognozy liczby pasażerów wskazują na znaczący wzrost.

Przedstawiciel resortu dodał, że obecnie realizowane opracowanie pn. Wstępne Studium Wykonalności Poznańskiego Węzła Kolejowego w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów” oraz analizy wewnętrzne PLK wskazują na zasadność przebudowy stacji Poznań Główny ze względu na przewidywany wzrost oferty przewozowej.

Prognozy pasażerskie realizowane w ramach tego opracowania wskazują na dobową wymianę pasażerską wynoszącą od 70 do 80 tys. pasażerów (w 2022 r. było to ok 60 tys.  – przyp. red) w zależności od wariantu – podkreślił Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. 

Ważne jest jednak podkreślenie, że prognozy uwzględniają także inne planowane inwestycje, co może dodatkowo wpłynąć na wzrost ruchu pasażerskiego na stacji.