MI przedstawiło projekt ustawy o zwolnieniach od podatku od nieruchomości, na który znajduje się infrastruktura kolejowa

MI przedstawiło projekt ustawy o zwolnieniach od podatku od nieruchomości, na który znajduje się infrastruktura kolejowa

Ministerstwo Infrastruktury skierowało do konsultacji projekt ustawy, która ma na celu doprecyzowanie zakresu zwolnienia od podatku od nieruchomości określonego w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych – w obszarze zwolnienia gruntów kolejowych, w szczególności zajętych na prowadzenie działalności podmiotów takich jak zarządcy infrastruktury kolejowej i operatorzy obiektów infrastruktury usługowej w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym.

Jak czytamy w uzasadnieniu, projektowane rozwiązania wychodzą naprzeciw postulatom jednostek samorządu terytorialnego dotyczącym uszczelnienia systemu zwolnień od podatku od nieruchomości w sytuacji wykorzystywania gruntów kolejowych do prowadzenia działalności w obszarze niezwiązanym z kolejnictwem. W konsekwencji projektowane rozwiązania wyeliminują nadużycia interpretacji aktualnie obowiązujących przepisów przez część przedsiębiorców, którzy nie prowadząc działalności zarządcy na rynku kolejowym wykorzystują przepis do unikania opodatkowania i powodują uszczuplenie wpływów z podatku od nieruchomości do budżetów gmin.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości dotyczące infrastruktury kolejowej były wprowadzone od początku obowiązywania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Do dnia dzisiejszego zwolnione z podatku są cały czas tożsame (w wymiarze legalnym) „grunty kolejowe”, ale z uwagi na wdrożenie do polskiego systemu prawnego prawa Unii Europejskiej zmieniła się nomenklatura, dlatego to co jeszcze 6 lat temu było infrastrukturą kolejową, obecnie stanowić może obiekt infrastruktury usługowej (również podlegający udostępnianiu) funkcjonujący i działający w ramach systemu kolei, ujednolicanego przez prawo Unii Europejskiej.

W projektowanej ustawie przewidziano ponadto dodanie nowego ustępu, zgodnie z którym zwolnieniem z podatku od nieruchomości objęto grunty, budynki i budowle w części przeznaczonej do świadczenia usług bezpośrednio związanych z obsługą podróżnych przez przewoźnika kolejowego lub operatora stacji pasażerskiej.

Dzięki wprowadzeniu ustawy, 40 zarządców infrastruktury w tym koleje wąskotorowe będzie miało  zmniejszone obciążenia podatkowe czy zwolnienia z podatku od nieruchomości: infrastruktury nieczynnej, nieruchomości po zlikwidowanej infrastrukturze kolejowej, nieruchomości w części służącej bezpośredniej obsłudze podróżnych przez przewoźnika kolejowego lub operatora stacji pasażerskiej, gruntów stanowiących obszar kolejowy nie wykorzystywanych do żadnej działalności.

– Ze względu na pilność procedowania przedmiotowego projektu oraz z uwagi na konieczność wejścia w życie projektowanych rozwiązań z początkiem nowego roku podatkowego, uprzejmie proszę o przedstawienie ewentualnych uwag do projektu w załączonym formularzu – tabela uwag, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma – pisze Andrzej Bittel w piśmie kierującym projekt do konsultacji publicznych.

Uwagi można także wysłać w formie elektronicznej (edytowalnej) na adres: [email protected]

– Brak odpowiedzi w ww. terminie pozwolę sobie potraktować jako brak uwag do projektu – dodaje Bittel.

 1. Projekt zostanie przekazany do konsultacji publicznych do następujących podmiotów:
 2. PKP Polskie Linie Kolejowe
 3. PKP S.A.
 4. Koleje Małopolskie
 5. Polregio
 6. Koleje Mazowieckie
 7. Łódzka Kolej Aglomeracyjna
 8. Szybka Kolej Miejska
 9. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście
 10. Koleje Śląskie
 11. Pomorska Kolej Metropolitarna
 12. Fundacja ProKolej
 13. Unia Metropolii Polskich
 14. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
 15. Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej
 16. Związek Miast Polskich
 17. Unia Miasteczek Polskich