Lotos Kolej zaprasza na szkolenie na licencję maszynisty

Lotos Kolej zaprasza na szkolenie na licencję maszynisty

Ośrodek szkolenia i egzaminowania maszynistów Lotos Kolej ogłasza nabór na szkolenie dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty. Licencja maszynisty pozwala na ubieganie się u przewoźnika kolejowego o wydanie świadectwa maszynisty. Posiadanie obu dokumentów uprawnia maszynistę do prowadzenia pojazdów kolejowych.

Rozpoczęcie szkolenia planowane jest – 24 października 2022 r., a  zakończenie szkolenia – 23 grudnia 2022 r.

Zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej w siedzibie Lotos Kolej przy ulicy Michałki 25 w Gdańsku oraz na bocznicy Rafinerii Gdańskiej sp. z o.o.

Zajęcia odbędą się zgodnie z programem określonym w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty (Dz.U. z 2019 r. poz. 2373 z późn. zm.) i obejmować będą 240 godzin lekcyjnych wykładów (po 45 minut każda) oraz 58 godzin zegarowych zajęć praktycznych.

W trakcie szkolenia kandydaci na maszynistów posiądą wiedzę ogólną dotyczącą taboru kolejowego oraz infrastruktury kolejowej, w tym zagadnienia obejmujące:

 • specyfikę i środowisko pracy maszynisty, jego rolę i odpowiedzialność,
 • technologię transportu kolejowego, przepisy bezpieczeństwa i eksploatacji,
 • radiołączność pociągową;
 • wymogi techniczne dotyczące lokomotyw, zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i towarowych oraz innego rodzaju taboru kolejowego;
 • zagrożenia występujące w ruchu kolejowym;
 • podstawowe zasady fizyki

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczoną kadrę – instruktorów oraz kontrolerów Lotos Kolej posiadających duże doświadczenie zawodowe na stanowiskach kolejowych oraz praktykę dydaktyczną.

Po ukończeniu szkolenia odbędzie się egzamin, po zdaniu którego uczestnicy będą mogli złożyć wniosek do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o wydanie licencji maszynisty.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu Prezes UTK wydaje licencję maszynisty na wniosek osoby, która:

 • nie była karana za przestępstwo umyślne,
 • ukończyła 18 lat,
 • ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe,
 • spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne potwierdzone stosownym orzeczeniem lekarskim,
 • zdała egzamin na licencję maszynisty nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia.

Przewidywana liczba uczestników szkolenia: od 15 do 30 osób.

Cena szkolenia wraz z egzaminem: 4 000 PLN netto/osoba.

W celu zapisania się na szkolenie należy wypełnić i przekazać do Lotos Kolej formularz zgłoszeniowy, dostępny tutaj (Formularz zgłoszeniowy – Szkolenie na licencję maszynisty) wraz z dowodem wpłaty należności za szkolenie i egzamin.

2022 rok jest ostatnią szansą na uzyskanie licencji maszynisty poprzez zdanie egzaminu w Ośrodku szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów, bowiem od dnia 1 stycznia 2023 r. przystąpienie do egzaminu na licencję maszynisty możliwe będzie jedynie w państwowym Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów w Warszawie, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.