Leo Express może uruchomić połączenia na trasie Praha – Kraków – Praha

Leo Express może uruchomić połączenia na trasie Praha – Kraków – Praha

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przyznał Leo Express otwarty dostęp dla pasażerskich przewozów kolejowych, w zakresie odcinka przebiegającego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na trasie międzynarodowej Praha hl.n. – Kraków Główny – Praha hl.n.

Leo Express może zatrzymywanie się na następujących stacjach w Polsce: Tychy, Katowice Ligota, Katowice, Mysłowice i Kraków Główny. Przewoźnik będzie realizował przewozy przy pomocy pojazdów Flirt 480 001 – 480 005. Dopuszcza się możliwość wykorzystywania również innych typów pojazdów kolejowych, jeżeli Leo Express zagwarantuje takie same bądź lepsze parametry techniczne, eksploatacyjne i jakościowe pojazdów.

Proces uzyskania zezwolenia

Do Prezesa UTK wniosek Leo Express wpłynął 24 listopada 2022 r. Na początku grudnia UTK powiadomił poinformował podmioty uprawnione o przysługującym prawie zgłoszenia wniosku o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej.

Uwagi PKP Intercity

PKP Intercity nie złożyło wniosku o badanie równowagi ekonomicznej ponieważ spółka uznała, że połączenia czeskiego przewoźnika mają znikomy wpływ na umowę o świadczenie usług publicznych, zawartą z Ministrem Infrastruktury. PKP Intercity zwróciło jednak uwagę na tabor, przy pomocy którego Leo Express planuje wykonywać usługę. Zdaniem polskiego przewoźnika, liczba składów potrzebnych do obsługi połączeń jest większa niż liczba jednostek serii Stadler Flirt, które posiada Leo Express. PKP Intercity zwróciło uwagę, że jest to ten sam tabor jaki wskazano we wniosku o otwarty dostęp na trasie międzynarodowej Praha hl.n. – Wrocław Główny – Praha hl.n. na ten sam okres.

Leo Express potwierdził przypuszczenia PKP Intercity, że chodzi  ten sam tabor na dwie trasy. Czeska spółka wytłumaczyła jednak, że rozkład jazdy został tak zaplanowany, aby czas postoju na stacji Kraków Gł. wyniósł tylko 19 minut. Leo Express dodał, że prowadzimy rozmowy i negocjacje o rozszerzeniu taboru kolejowego o nowe jednostki, które w swoich parametrach technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych będą takie same bądź lepsze, jak jednostki Stadler Flirt.

Walka Kolei Śląskich

Z badania równowagi ekonomicznej nie zrezygnowały Koleje Śląskie. W zgłoszonym wniosku samorządowy przewoźnik wskazał, że realizuje przewozy na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, zawartej z organizatorami transportu, tj. Województwem Śląskim i Województwem Małopolskim na odcinkach linii kolejowych nr 133, 134, 138 i 139, zbieżnych z trasą planowanego nowego połączenia kolejowego na odcinku Tychy – Kraków Główny.

W opinii KŚ uruchomienie dodatkowego połączenia może mieć wpływ na wysokość przychodów osiąganych z działalności przewoźnika, a także z niższą przepustowości infrastruktury. Koleje Śląskie obawiały się także odpływ części podróżnych do pociągów uruchamianych przez Leo Express.

Jako element uzasadnienia Koleje Śląskie przedstawiły informacje dotyczące m.in. prognozy dotyczące ruchu, popytu i przychodów,.

Stanowisko PKP PLK

W odpowiedzi na wezwanie Prezesa UTK, PKP Polskie Linie Kolejowe wskazały, że na bazie projektu rozkładu jazdy 2023/2024 dokonano analizy planowanego rozkładu jazdy pociągów Leo Express.

W ocenie zarządcy infrastruktury w związku z rozpoczętą modernizacją węzła Katowice do czasu jej zakończenia w 2029 roku nie ma możliwości wytrasowania pociągów Leo Express bez zmian w trasowaniu na wnioskowanej trasie pociągów Kolei Śląskich – czytamy w decyzji.

PKP Polskie Linie Kolejowe podkreśliły, że  trasowanie pociągów Leo Express zgodnie z proponowanym rozkładem jazdy wymagać będzie wprowadzenia zmian w kursowaniu niektórych pociągów Kolei Śląskich polegających na ich przesunięciu od kilku do kilkunastu minut lub może spowodować brak możliwości przydzielenia trasy dla jednego z przewoźników.

Ponadto spółka wskazała, że na wskazanej przez Leo Express trasie planowane są liczne prace modernizacyjne i utrzymaniowe.

Pozytywna decyzja

Analizując stanowisko PKP PLK Prezes UTK zauważył, że oprócz konieczności kilkuminutowych przesunięć pociągów Kolei Śląskich nie zaistnieją większe problemy w wytrasowaniu pociągów Leo Express. Również zdolność przepustowa na trasie granica państwa – Kraków Główny pozostawia jeszcze możliwość uruchomienia dodatkowych połączeń kolejowych.

Mając na uwadze całokształt zebranego w sprawie materiału dowodowego, Prezes UTK zdecydował się przyznać Leo Express prawo do wykonywania przewozów na wnioskowanej trasie pięciu pary pociągów codziennie, na okres od 15 grudnia 2024 r. do 15 grudnia 2029, tj. w rocznych rozkładach jazdy pociągów: 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 oraz 2028/2029 – napisano w decyzji Prezesa UTK.

Jak wskazano w decyzji uruchamianie połączenia wnioskowanego przez Leo Express może przyczynić się do wzrostu wykorzystania stacji Kraków Główny jako węzła przesiadkowego w województwie małopolskim dla ruchu ponadregionalnego.

W ocenie Prezesa UTK usługa Leo Express powinna przede wszystkim stanowić odpowiedź na potrzeby pasażerów podróżujących pomiędzy stacjami znajdującymi się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Czeskiej.

Proponowany rozkład jazdy na trasie Praha hl.n. – Kraków Główny

Proponowany rozkład jazdy na trasie Kraków Główny – Praha hl.n.