KW z certyfikatem ECM na utrzymanie pojazdów

KW z certyfikatem ECM na utrzymanie pojazdów

Koleje Wielkopolskie otrzymały Certyfikat zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie w zakresie obejmującym elektryczne i spalinowe zespoły trakcyjne.

Certyfikat został wydany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na okres trzech lat i obowiązuje do 25 kwietnia 2025 roku. Dokument jest potwierdzeniem, iż Spółka spełnia wymagania w ramach Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2019/779 ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011, co zweryfikowało przeprowadzone postępowanie administracyjne.

Uzyskany Certyfikat jest jednocześnie poświadczeniem, że Koleje Wielkopolskie są spółką, która ma zdolność do zapewnienia utrzymania pojazdów kolejowych zgodnie z ich dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami (w tym Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności) – co gwarantuje ich bezpieczną eksploatację.

System Zarządzania Utrzymaniem Spółki Koleje Wielkopolskie obejmuje cztery funkcje składowe:

  • Funkcję zarządzania,
  • Funkcję rozwoju utrzymania,
  • Funkcję zarządzania utrzymaniem taboru,
  • Funkcję przeprowadzania utrzymania.

System Zarządzania Utrzymaniem jest elementem składowym Zintegrowanego Systemu Zarządzania spółki Koleje Wielkopolskie.