Kto nowym prezesem PKP Cargo? Jest konkurs na stanowiska w zarządzie przewoźnika

Kto nowym prezesem PKP Cargo? Jest konkurs na stanowiska w zarządzie przewoźnika

Rada Nadzorcza PKP Cargo ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska w zarządzie przewoźnika na obecnie trwającą kadencję.

Postępowanie konkursowe ogłoszono na stanowiska

 • Prezesa Zarządu PKP Cargo
 • Członka Zarządu ds. Handlowych PKP Cargo
 • Członka Zarządu ds. Finansowych PKP Cargo
 • Członka Zarządu ds. Operacyjnych PKP Cargo

Do zgłoszenia kandydat na w w/w stanowiska dołącza oświadczenia o:

 • wyrażeniu zgody na kandydowanie na wybrane stanowisko oraz objęcie stanowiska;
 • posiadaniu wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;
 • posiadaniu co najmniej 10-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • posiadaniu co najmniej 6-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych, samodzielnych lub wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmować będzie m. in.:

 • zagadnienia z zakresu działalności Spółki oraz sektora, w którym działa Spółka;
 • doświadczenie zawodowe kandydata;
 • koncepcje działalności i rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej PKP Cargo;
 • inne zagadnienia mogące mieć związek z konkretnym stanowiskiem w Zarządzie PKP Cargo.

Osoby zainteresowane kandydowaniem na którekolwiek z ww. stanowisk zobowiązane są do: przesłania zgłoszenia w formie pisemnej na adres: Komitet ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP Cargo S.A., PKP Cargo S.A., ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa lub w formie elektronicznej (w formacie pdf) na adres e-mail: [email protected]. Zgłoszenie w formie elektronicznej może mieć formę skanu oryginałów. Wskazany adres mailowy służy jedynie do składania aplikacji i nie jest adresem do korespondencji związanej z postępowaniem kwalifikacyjnym.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija dnia 5 czerwca 2024 roku (decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia). Otwarcie zgłoszeń nastąpi 6 czerwca 2024 roku o godzinie 13.00.

Rada Nadzorcza PKP Cargo zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na którekolwiek stanowisko (osobno lub łącznie) na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego bez podawania przyczyny, o czym kandydaci zostaną powiadomieni dokumentowo.