Konsultacje wytycznych opisujących spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei przez pojazd kolejowy

Konsultacje wytycznych opisujących spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei przez pojazd kolejowy

Przygotowanie wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu pojazdu kolejowego może przysparzać wiele trudności. Dlatego Urząd Transportu Kolejowego opracował projekt wytycznych opisujących, jak należy podejść do oceny spełnienia zasadniczych wymagań systemu kolei przez pojazd kolejowy i jak udokumentować to w składanym wniosku. Uwagi do projektu można zgłaszać do 19 listopada.

Obowiązujące wymogi należy określić dla każdego pojazdu kolejowego, dla którego składany będzie wniosek o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu. Aby uzyskać zezwolenie, wnioskodawca będzie musiał wykazać, że zidentyfikował obowiązujące wymogi odnoszące się do wymagań zasadniczych systemu kolei.

Projekt kierowany jest przede wszystkim do producentów pojazdów oraz wykonawców modernizacji. Zawiera on informacje dotyczące procesu określania obowiązujących wymagań w zakresie wymagań zasadniczych dotyczących bezpieczeństwa, niezawodności i dostępności, ochrony środowiska czy zdrowia.

Jak czytamy w wytycznych Prezesa UTK, to producent odpowiada za spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei przez pojazd. Weryfikacja WE podsystemów na zgodność z TSI lub przepisami krajowymi może nie wystarczać do zadeklarowania, że pojazd spełnia wymagania zasadnicze, ponieważ:

 • TSI zawierają przepisy w zakresie niezbędnym do spełnienia celów dyrektywy 2016/797;
 • stosowanie przepisów krajowych dozwolone jest tylko w przypadku niektórych aspektów nieobjętych TSI, czyli szczególnych przypadków nieopisanych w TSI, punktów otwartych i zgodności z istniejącą siecią;
 • interfejsy między podsystemami nie zawsze mogą być w pełni opisane w TSI i przepisach krajowych oraz
 • aby zaprojektować i zbudować pojazd spełniający wszystkie zasadnicze wymagania,
 • zwykle należy spełnić też inne wymagania:
  • wewnętrzne zasady projektowania (know how);
  • kodeksy postępowania;
  • normy CEN/CENELEC;
  • normy ISO;
  • karty UIC itd.

Producent pojazdu musi zatem podjąć działania, które umożliwią mu identyfikację i zarządzanie wszystkimi właściwymi wymaganiami w toku realizacji projektu. Aby uzyskać zezwolenie, wnioskodawca musi wykazać, że zidentyfikował obowiązujące wymogi odnoszące się do wymagań zasadniczych systemu kolei.

Wytyczne do konsultacji