Koniec sporu zbiorowego w Polregio

Koniec sporu zbiorowego w Polregio

Po trudnych negocjacjach z udziałem mediatora, zarząd Polregio i związki zawodowe reprezentujące pracowników podpisały porozumienie kończące spór zbiorowy w spółce.

Porozumienie modyfikuje żądania zgłoszone w trakcie sporu zbiorowego z 2023 roku, wprowadzając istotne zmiany w strukturze wynagrodzeń oraz warunkach ich waloryzacji na przyszłość. Ważnym elementem nowego ustalenia jest Protokół dodatkowy nr 6 do Zintegrowanego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP), który wprowadza coroczną waloryzację wynagrodzenia zasadniczego pracowników od 1 kwietnia 2025 roku.

Zgodnie z porozumieniem, pracownicy otrzymają dodatkową jednorazową gratyfikację w wysokości 4000 zł brutto za sierpień 2024 r. (wypłata do 10 września 2024 r.). Nie wszyscy pracownicy kwalifikują się do tej gratyfikacji, ponieważ nie obejmuje ona pracowników wynagradzanych na podstawie specyficznych uchwał. Ponadto, pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje gratyfikacja w wysokości proporcjonalnej.

Porozumienie zobowiązuje związki zawodowe do powstrzymania się od wszczynania sporów zbiorowych dotyczących wynagrodzeń pracowników przez czas obowiązywania Protokołu dodatkowego nr 6 do ZUZP, chyba że minimum trzykrotnie w danym roku kalendarzowym wzrost cen towarów i usług ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku przekroczy 30%.

W przypadku, gdy Protokół dodatkowy nr 6 do ZUZP nie zostanie zarejestrowany przez Państwową Inspekcję Pracy, strony porozumienia wznowią rozmowy w ramach mediacji.