Jakie są priorytety Ministerstwa Infrastruktury w zakresie transportu kolejowego?

Jakie są priorytety Ministerstwa Infrastruktury w zakresie transportu kolejowego?

Pod koniec 2023 r. poseł Jarosław Wałęsa skierował do ministra infrastruktury interpelację w sprawie przeprowadzenia audytu i najbliższych planów resortu. Po ponad trzech miesiącach poznaliśmy stanowisko Ministerstwa w tej sprawie.

Na interpelację posła Wałęsy odpowiedzi udzielił Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Wiceminister poinformował, że aktualnie w Ministerstwie Infrastruktury i jednostkach podległych trwa audyt i po zakończeniu, zostaną podjęte wszelkie możliwe czynności w obszarze stwierdzonych nieprawidłowości, zaniedbań i opóźnień.

Resort skupia się na działaniach naprawczych, jednakże w sytuacji potwierdzonych nieprawidłowości będzie formułował dalsze wnioski nie wyłączając zgłoszeń do prokuratury, ale ostateczne wnioski nie zostały jeszcze finalnie opracowane – podkreślił.

Lista priorytetów ministra infrastruktury w zakresie transportu kolejowego

 1. Poprawa jakości przewozów poprzez wzrost prędkości maksymalnych oraz zwiększenie zdolności przepustowej poszczególnych szlaków i stacji.
 2. Wzrost bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez działania legislacyjne w zakresie wydania rozporządzeń w sprawie:
  • warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie,
  • warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie,
  • ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji;
 1. Opracowanie Krajowego Planu Wdrażania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności dla podsystemu „Sterowanie” (w zakresie wdrażania systemuERTMS na polskiej sieci kolejowej).
 2. Kontynuacja wieloletnich programów rozwoju kolei, w tym m.in.:
  • Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032),
  • Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej –Kolej + do 2029 roku,
  • Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych nalata 2021-2025,
  • Rządowego programu wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku;
 1. Wzmocnienie efektywności prowadzonych inwestycji oraz coroczne zapewnienie niezbędnych środków publicznych na realizację zadań kolejowych objętych ww.programami rozwoju kolei.
 2. Prowadzenie prac legislacyjnych w zakresie przepisów kolejowych, m.in.w sprawie udzielania pomocy publicznej w zakresie wyposażenia pojazdów kolejowych oraz transportu intermodalnego.
 3. Wspieranie i monitoring realizacji programów własnych spółek kolejowych w zakresie infrastruktury dworcowej i taboru kolejowego.
 4. Realizacja postanowień dokumentu pn. Kierunki Rozwoju Transportu Intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do 2040 r., którego celem jest podniesienie konkurencyjności transportu intermodalnego w Polsce.
 5. Wspieranie działań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury, taboru,bezpieczeństwa oraz transportu intermodalnego z wykorzystaniem środków dostępnych w ramach KPO.
 6. Współpraca międzynarodowa, w tym m.in.:
  • ze stroną czeską w zakresie połączeń kolei dużych prędkości (nowe przejście graniczne na linii KDP Katowice – Ostrawa),
  • ze stroną niemiecką (modernizacja linii Szczecin – granica państwa – Berlin, elektryfikacja linii na stacji Görlitz napięciem 3 kV, ustalenie nowej linii KDP Poznań – Berlin),
  • ze stroną ukraińską (wsparcie rozwoju infrastruktury kolejowej na granicy),
  • działania w ramach inicjatywy KDP V4 dotyczące modernizacji Centralnej Magistrali Kolejowej do prędkości szlakowej 250 km/h,
  • realizacja projektu Rail Baltica na terytorium Polski.