Jakie rekomendacje UTK przekazał PKP PLK po zdarzeniach z kierowaniem pociągów na niewłaściwe tory?

Jakie rekomendacje UTK przekazał PKP PLK po zdarzeniach z kierowaniem pociągów na niewłaściwe tory?

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę w przedmiocie oceny bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego na warszawskim węźle kolejowym. To rekcja na incydenty związane z mylnym skierowaniem pociągów.

Jak czytamy w odpowiedzi na interpelację, kontroli poddano prowadzenie ruchu kolejowego na stacji Warszawa Zachodnia, Warszawa Gdańska i Warszawa Wschodnia. W ramach prowadzonych czynności kontroli poddano również posterunek odgałęźny Warszawa Aleje Jerozolimskie i LCS Warszawa Okęcie.

Zaleceniami Prezesa UTK, które mają ograniczyć możliwość wystąpienia wydarzeń związanych z wyprawieniem pociągu lub pojazdu kolejowego w kierunku niezgodnym z opracowanym rozkładem jazdy przy sprawnie działających urządzeniach, są:

 1. wytyczne dla zespołów instruktorskich w Zakładach Linii Kolejowych (jednostkach organizacyjnych Spółki) – dalej: „IZ”:
  1. zwracanie szczególnej uwagi podczas procesu szkolenia pracowników na zagadnienia związane z procesem układania i sprawdzenia drogi przebiegu dla jazd pociągowych;
  2. informowanie szkolonych pracowników o istnieniu i zapoznawaniu z treścią „dekalogu kultury bezpieczeństwa” oraz „strefach ograniczonego zaufania”;
  3. informowanie szkolonych osób o możliwych konsekwencjach służbowych związanych z zaistnieniem wydarzeń kategorii D77;
 2. wytyczne dla pracowników nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego, w tym zespołów kontrolerskich w IZ:
  1. podczas pobytu na posterunkach ruchu uczestniczących w przygotowaniu drogi przebiegu zwracanie uwagi na:
   • znajomość zagadnień związanych z procesem przygotowania i sprawdzania drogi przebiegu przez pracowników posterunku ruchu;
   • znajomość rozkładu jazdy pociągów przez pracowników posterunków, w tym narzędzi elektronicznych z nim związanych;
   • posiadanie przez pracowników posterunków odpowiedzialnych za przygotowanie drogi przebiegu wyuczonego nawyku sprawdzania Elektronicznego Dziennika Ruchu przed wyprawieniem pociągu (w celu potwierdzenia kierunku wyprawienia pociągu);
   • konieczność każdorazowego sprawdzenia kierunku wyprawienia oraz na numerację pociągów pasażerskich przy zmianach rozkładów jazdy pociągów
    przez pracowników odpowiedzialnych za układanie drogi przebiegu pociągu;
   • stan psychofizyczny pracowników;
 3. wytyczne dla pracowników uczestniczących w pracach komisji badających sytuacje potencjalnie niebezpieczne i zdarzenia kolejowe:
  1. wnikliwie analizować zaistniałe sytuacje ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn ich zaistnienia;
  2. formułować wnioski zapobiegawcze adekwatne do wagi zaistniałego wydarzenia;
 4. zobowiązanie koordynatorów SMS do kontroli, analizy oraz oceny skuteczności podjętych środków zaradczych na podległym terenie.