Jakie podwyżki otrzymają pracownicy PKP Intercity?

Jakie podwyżki otrzymają pracownicy PKP Intercity?

Dwie jednorazowe nagrody po 900 zł brutto zamiast comiesięcznej wypłaty w kwocie 500 zł brutto. Takie są ustalenia z lipcowego spotkania dotyczącego podwyżek wynagrodzeń w spółce organizacji związkowych z przedstawicielami zarządu PKP Intercity.

Podczas spotkania przedstawiciele PKP Intercity zaprezentowali szczegółowe dane obrazujące trudną sytuację finansową. Podkreślili znaczący spadek przewozów oraz wiązanych z nimi przychodów w roku ubiegłym i bieżącym, co nie pozawala na podjęcie decyzji narażających spółkę na dodatkowe ryzyko utraty płynności. Przypomnijmy, że w 2020 r. spółka zakończyła rok ze stratą ponad 192 mln zł.

Strona społeczna składająca się z przedstawicieli trzech organizacji wiązkowych, Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność” – MKK PKP Intercity SA, Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy oraz Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, zaproponowała comiesięczną wypłatę kwoty 500 zł brutto na etat od dnia wypłaty wynagrodzenia za lipiec 2021 r. do czasu wdrożenia systemowych podwyżek wynagrodzeń.

Przedstawiciele przewoźnika powołując się na brak możliwości podjęcia długoterminowego zobowiązania finansowego wynoszącego prawie 60 mln zł rocznie ze względu na niepewność odnoście przyszłej sytuacji epidemicznej, zaproponowali dwie jednorazowe wypłaty we wrześniu oraz grudniu po 900 zł brutto każda na etat, a także powrót do rozmów na temat podwyżek wynagrodzeń w styczniu 2022 r.

Propozycja spółki została przyjęta przez stronę społeczną, z zastrzeżeniem, że strony powrócą do rozmów dotyczących podwyżek w grudniu na co przedstawiciele PKP Intercity wyrazili zgodę.

Uzgodnione kwoty w formie nagród zostaną wypłacone wszystkim pracownikom zatrudnionym w spółce nie późnij niż 1 lipca 2021 r i jednocześnie pozostającym w zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę odpowiednio do 31 sierpnia i 30 listopada.

Wypłata nagród nie dotyczy pracowników przebywających na urlopie bezpłatnym oraz tym, którym pracodawca wypowiedział umowy o pracę przed 31 sierpnia lub 30 listopada lub którzy w tym okresie wypowiedzieli umowę o pracę, chyba że przyczyną wypowiedzenie jest odejście na emeryturę lub rentę.

Łączną wypłata nagrody dla pracowników ze wszystkich stosunków pracy nie może być wyższa niż za pełny etat.

Nagrody zostaną wypłacone odpowiednio do 10 września i 10 grudnia 2021 r.

Strony uzgodniły przedłużenie trwającego dialogu społecznego co najmniej do czasu spotkaniu w grudniu.

Jak wynika z sprawozdania finansowego PKP Intercity za 2020 r., średnie wynagrodzenie osobowe wyniosło  5485,58 zł.