Jak założyć bocznicę kolejową lub terminal intermodalny?

Jak założyć bocznicę kolejową lub terminal intermodalny?

Funkcjonowanie bocznic kolejowych oraz obiektów infrastruktury usługowej było tematem konferencji zorganizowanej 18 listopada przez Urząd Transportu Kolejowego. Było to kolejne wydarzenie w ramach projektu Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei.

Zainteresowanie tematyką konferencji było bardzo duże. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób. Byli to głównie przedsiębiorcy kolejowi, użytkownicy bocznic, przedsiębiorcy działający na rynku towarowych przewozów kolejowych oraz osoby zainteresowane wykorzystaniem transportu kolejowego w swojej działalności. 

– Nie da się rozwijać systemu kolejowego bez sprawnie działających bocznic kolejowych. Liczba tych bocznic z całą pewnością musi być większa niż dotychczas oraz zdecydowanie większa musi być efektywność i sprawność ich działania. Dlatego właśnie spotykamy się w gronie ekspertów, aby omówić najważniejsze zagadnienia i wyzwania związane z rozwojem bocznic – powiedział w przemówieniu rozpoczynającym konferencję dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

W swojej prezentacji zwrócił uwagę na ekologiczny aspekt transportu kolejowego. Podkreślił, że kolej ma znikomy udział w emisji dwutlenku węgla i gazów cieplarnianych w gospodarce. W kontekście wyzwań wynikających m.in. z Europejskiego Zielonego Ładu jest to szansa, która może stanowić ogromny bodziec rozwojowy.

Eksperci z UTK omówili zagadnienia prawne związane z bocznicami i terminalami., Grzegorz Prusik Dyrektor Departamentu Monitorowania Bezpieczeństwa  UTK przedstawił wymagania formalne dotyczące funkcjonowania bocznic kolejowych oraz opisał nadzór Prezesa UTK nad bocznicami. O zasadach udostępniania bocznic – sposobach kwalifikacji infrastruktury, trybach udostępniania oraz o zasadach funkcjonowania obiektów infrastruktury usługowej mówiła Alicja Kozłowska, Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku UTK.

Sylwia Cieślak-Wilk, Zastępca Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych przedstawiła projekty dofinansowania unijnego dla bocznic i terminali kolejowych.

– W przyszłej perspektywie finansowej transport intermodalny, w tym bocznice kolejowe będą mogły być dofinansowane w ramach trzech programów: Fundusze europejskie na klimat, infrastrukturę i środowisko, CEF2 transport oraz Krajowego planu odbudowy i zwiększenia odporności” – poinformowała Sylwia Cieślak-Wilk. „Spodziewamy się, że w ramach programu Feniks nasz kraj otrzyma 14,5 mld euro na dofinansowanie transportu. To znacznie mniej, niż w obecnej perspektywie. Jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę wydatki na kolej i transport intermodalny, spadek funduszy jest minimalny – dodała Zastępca Dyrektora CUPT.

O roli PKP S.A. w rozwoju bocznic i terminali kolejowych mówił Członek Zarządu PKP S.A Rafał Zgorzelski.

– PKP S.A. dysponują atrakcyjnymi terenami przeznaczonymi na wynajem i komercjalizację” – powiedział Rafał Zgorzelski – Członek Zarządu PKP S.A. „Wytypowaliśmy ponad 170 nieruchomości na terenie całego kraju o powierzchni około 1500 hektarów z przeznaczeniem na budowę centrów logistycznych, multimodalnych terminali przeładunkowych czy punktów koncentracji prac przeładunkowych i innych usług logistycznych – dodał Zgorzelski.

W części poświęconej dobrym praktykom funkcjonowania bocznic i terminali swoje prezentacje przedstawili Marcin Sidorowicz – Dyrektor pionu intermodalnego Spedcont sp. z o.o., Mariusz Karbowski  – Kierownik Działu Projektów Unijnych ZMP Gdynia S.A., Tomasz Lange – Kierownik zarządzający Terminalem Intermodalnym Clip Intermodal sp. z o.o., Krzysztof Dakowicz – Prezes Zarządu Adampol S.A. oraz Tomasz Tesche – Członek Zarządu Silva LS sp. z o.o.

Tomasz Tesche – Członek Zarządu Silva LS sp. z o.o. pokazał, jak transport kolejowym może być z sukcesem wykorzystywany na trasach krajowych. Aby był on konkurencyjny w stosunku do transportu drogowego, musi być elastyczny. W tym celu, oprócz własnych bocznic, spółka korzysta z ogólnodostępnych punktów ładunkowych, co pozwala dotrzeć koleją do klientów na terenie całego kraju. „Koleją realizujemy wolumen 920 tys. ton rocznie. To równowartość 40 tys. samochodów. W trosce o ekologię, o lokalne społeczności chcemy rozwijać transport kolejowy.” Dodatkowo

– Ze swoich fabryk wozimy produkty do klientów, a w drodze powrotnej wieziemy meble przeznaczone do recyklingu czy zrębki jako surowiec do produkcji. Transport kolejowy jest wtedy konkurencyjny wobec samochodowego, kiedy wozi towary w obie strony – podkreślał Tomasz Tesche.

Konferencja była doskonałą okazją do prezentacji dobrych praktyk i wymiany doświadczeń przedsiębiorców kolejowych w zakresie funkcjonowania bocznic kolejowych oraz terminali towarowych.

Zapis konferencji oraz prezentacje dostępne są na stronie UTK