Ile w latach 2019-2020 wyniosło wynagrodzenie członków zarządu i RN PKP Cargo?

Ile w latach 2019-2020 wyniosło wynagrodzenie członków zarządu i RN PKP Cargo?

Zarząd PKP Cargo poinformował, że 28 czerwca 2021 r. odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Jednym z punktów będzie podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i Rady Nadzorczej spółki za lata 2019 –2020.

Jak wynika ze sprawozdania, które zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą,  członkom zarządu przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie oraz wynagrodzenie zmienne uzależnione od realizacji celów finansowych lub niefinansowych, a  także inne dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne.

Wynagrodzenie podstawowe jest zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji i zakresu kompetencji danego członka zarządu a premia jest ustalana w sposób zrównoważony i dostosowany do sytuacji finansowej spółki oraz przyjętych celów.

Wynagrodzenie członków zarządu w 2019 roku wyniosło 2,640 mln zł netto a wraz z przychodem do opodatkowania z tytułu składki PPK oraz tytułu świadczeń przejazdowych wyniosło 2 645 935,54 zł.

W 2019 r. wynagrodzenie podstawowe prezesa PKP Cargo Czesława Warsewicza wyniosło 576 000 zł netto, a wynagrodzenie pozostałych członków zarządu po 516 000 zł netto.

Wynagrodzenie członków zarządu przewoźnika w 2020 roku kształtowało się następująco: 2 361 866,59 zł netto co daje 85,05% udziału w wynagrodzeniu całkowitym, które wyniosło 2 776 876,83 zł.

Największe wynagrodzenie podstawowe otrzymał prezes spółki – 561 600 zł netto. Witold Bawor członek zarządu ds. operacyjnych, Zenon Kozendra członek zarządu – przedstawiciel pracowników oraz Leszek Borowiec członek zarządu ds. finansowych otrzymali po 503 100 zł netto.

Grzegorz Fingas członek zarządu ds. handlowych, który pełnił swoją funkcję do 23 marca 2020 r. otrzymał wynagrodzenie podstawowe w wysokości 118 966,59 zł netto co stanowi tylko 23,096% kwoty jaka została wypłacona byłemu członkowi zarządu. Pan Fingas otrzymał również 258 000,00 zł jako odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji, odprawę w wysokości 129 000 zł, 8 234,50 zł przychodu do opodatkowania z tytułu składki PPK oraz 895,64 z tytułu świadczeń przejazdowych W sumie 515 096,73 zł.

W latach 2019 – 2020 Rada Nadzorcza nie podjęła uchwał w sprawie wypłacenia premii członkom zarządu PKP Cargo.

Jeśli chodzi o wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest to wynagrodzenie miesięczne niezależnie od liczby odbytych posiedzeń Rady lub komitetów powołanych przez RN i nie jest także powiązane z wynikami spółki. Wynagrodzenie podstawowe członków RN PKP Cargo w 2019 r wyniosło 1 155 813,71 zł, a z innymi świadczeniami oraz z tytułu zwrotu kosztów przejazdów czy noclegów 1 179 280,03 zł.

Wynagrodzenie podstawowe członków Rady Nadzorczej PKP Cargo w 2020 r. wyniosło 1 280 354,00 a całkowite wynagrodzenie 1 306 608,20 zł. Najmniejsze wynagrodzenie podstawowe w wysokości 55 399,95  otrzymał Antoni Duda, który został powołany do RN przewoźnika od 21.08.2020 r . Każdy członek Rady, który zasiadał w niej przez cały 2020 rok otrzymał po 152 657,64 zł wynagrodzenia podstawowego.

Warto zaznaczyć, że w latach 2019-2020 przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Mamiński prezes PKP S.A. oraz wiceprzewodniczący Mirosław Antonowicz, do kiedy zasiadał w Radzie, nie pobierali wynagrodzenia z tytułu zasiadania w RN PKP Cargo.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i Rady Nadzorczej PKP Cargo za lata 2019 – 2020 informuje także o zarobkach pozostałych pracowników oraz liczby zatrudnionych.

Przeciętne wynagrodzenie pracowników z wyłączeniem wynagrodzenia członków zarządu w 2019 r. wyniosło 5 264,59 zł a 2020 r. 5 373,9 zł, co oznacza wzrost o 2,1 %.

W 2019 r. na dzień 31 grudnia z wyłączeniem członków zarządu i członków Rady Nadzorczej w 2019 wyniosła zatrudnionych było 17 254 pracowników, a na koniec 2020 r. liczba ta zmniejszyła się o 1351 etatów i wyniosła 15903. W ciągu roku skład osobowy w PKP Cargo zmniejszył się o 7,8 %.