Grupa Torpol podała wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2022 r.

Grupa Torpol podała wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2022 r.

Według wstępnych wyników finansowych Grupa Torpol zanotowała kolejny udany kwartał.W I półroczu 2022 r. skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 93,3 mln zł, a zysk netto wzrósł do 65,2 mln zł. Przychody netto ze sprzedaży Grupy osiągnęły wartość ponad 462 mln zł.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wyniosły na koniec czerwca 2022 r. 452,3 mln zł wobec 431,9 mln zł na 31 grudnia 2021 r.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników pierwszego półrocza, tym bardziej, że zostały one wypracowane w bardzo trudnym otoczeniu biznesowym. Te dobre wyniki to przede wszystkim zasługa bardzo dobrej kadry bezpośrednio realizującej zadania, jak również obszarów wsparcia technicznego i organizacyjno-finansowego oraz braku materializacji istotnych ryzyk uwzględnionych w pierwotnych wycenach na kończących się projektach. Dzięki temu Spółka jest od dłuższego czasu niezmiennie w dobrej sytuacji finansowej i płynnościowej. Obecnie podstawowym wyzwaniem jest sprostanie niespotykanym poziomom wzrostów cen materiałów i usług oraz pozyskanie nowych projektów do realizacji. Spółka bardzo aktywnie uczestniczy w ofertowaniu we wszystkich ogłaszanych postępowaniach dotyczących dużych kontraktów kolejowych, jednocześnie rozszerza swoje kompetencje pozyskując zlecenia w innych sektorach budownictwa. Zaowocowało to niedawno podpisaniem, wspólnie ze spółką zależną Torpol Oil & Gas, dużej umowy z PGNiG. Torpol jest bardzo dobrze przygotowany do kolejnych dużych, trudnych, wielobranżowych projektów kolejowych zarówno pod względem kadrowym, jak i płynnościowym oraz gwarancyjnym. Posiadamy odpowiednie, kompetentne obszary wsparcia organizacyjno-finansowo-prawnego, jedno z najlepiej wyposażonych w maszyny wysokospecjalistyczne zaplecze techniczne oraz sprawdzonych i zaufanych, współpracujących z nami od wielu lat podwykonawców i dostawców – skomentował wyniki Grzegorz Grabowski, prezes Torpol.