Grupa Kapitałowa Rafamet podsumowała 2021 roku

Grupa Kapitałowa Rafamet podsumowała 2021 roku

Pomimo bardzo trudnych warunków funkcjonowania w pandemicznym otoczeniu gospodarczym w   minionym roku zarówno Rafamet jak i cała Grupa Kapitałowa Rafamet zdołały wypracować zyski. Odlewnia Rafamet Spółka z o.o. odzyskała rentowność zarówno na poziomie sprzedaży wyrobów jak i z działalności gospodarczej i to pomimo dwukrotnej poważnej awarii pieca odlewniczego.

– Chcieliśmy osiągnąć lepsze wyniki za rok 2021 ale i z tych musimy się cieszyć biorąc pod uwagę szeroko rozumiane otoczenie gospodarcze, które na nas oddziaływało oraz wydarzenia o charakterze nadzwyczajnym – wyjaśnia E. Longin Wons, prezes Rafamet.

Cele na przyszłość

Agresja militarna Rosji na Ukrainę oraz oddziaływanie koronawirusa na gospodarkę światową oraz krajową również w 2022 są faktami. W roku bieżącym będziemy jednak w dalszym ciągu realizowali takie przedsięwzięcia gospodarcze, które są zgodne z kierunkami nowej polityki przemysłowej kraju, w tym przede wszystkim poprzez aktywność w sferze projektów innowacyjnych oraz inwestycyjnych.

– W tym roku wdrożone do produkcji zostaną, podpisane w 2021 roku, inwestycje maszynowe, których celem  jest usprawnienie procesu technologicznego w firmie, połączonego z poprawą efektywności i produktywności pracy całej firmy – tłumaczy E. Longin Wons,   zaznaczając jednocześnie, że cele te są wypadkową strategii firmy i posiadanego portfela zamówień handlowo – produkcyjnych. – Chcemy, aby innowacje oraz inwestycje były strategicznymi wyzwania rozwojowymi dla  firmy   – mówi Prezes Rafamet.

W 2021 r. większą część swoich przychodów podmioty Grupy Kapitałowej Rafamet zrealizowały na rynkach zagranicznych. Sprzedaż na te obszary wyniosła około 86% ogółu sprzedaży Grupy (w 2020 r. wielkość sprzedaży eksportowej wynosiła około 65% ogółu sprzedaży). Wyroby GK Rafamet trafiły do Chin, Czech, Francji, Turcji, Niemiec, Singapuru oraz na Węgry. 

Uzupełniająco należy podać, że w dalszym ciągu istotnym zdarzeniem, które będzie rzutować na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej jest umowa zawarta pomiędzy spółką zależną Odlewnia Rafamet a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie przez NCBiR realizacji projektu pt.: „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wielkogabarytowych odlewów z żeliwa sferoidalnego o specjalnych własnościach w technologii Full Mould, dedykowanych do produkcji narzędzi tłoczących w sektorze automotive”  

– W konsekwencji zawartej umowy Rafamet dokonał zakupu kilku maszyn i urządzeń do obróbki, co powoduje określone wydatki finansowe z jednej strony ale  również oczekiwany jest wzrost przychodu spółki dominującej z tytułu świadczonych usług obróbki skrawania w kolejnych latach – wyjaśnia E. Longin Wons.

Wojna na Ukrainie

Ze względu na atak militarny Rosji na Ukrainę RAFAMET rozpoczął działania zmierzające do definitywnego wycofania się z udziału w polsko-rosyjskiej spółce j.v. STANRUS-RAFAMET z siedzibą w Moskwie. Firma zaniechała wszelkiej działalności akwizycyjnej i ofertowej na terytorium Federacji Rosyjskiej i Białorusi. – Dramatycznie trudna sytuacja w Ukrainie wywołana agresją na ten kraj ze strony Rosji spowodowała już nie ryzyko, a pewność co do utraty potencjalnych zamówień i kontraktów, które w 2021 roku były przygotowywane pod względem technicznym i ofertowym na rynki ukraiński, łotewski, rosyjski oraz białoruski – dodaje Prezes RAFAMET

– W obecnej chwili nie jest możliwy do oszacowania wpływ trwania pandemii koronawirusa oraz rozpoczętej wojny w Ukrainie na sytuację finansową GK Rafamet w roku 2022. Jednakże należy pokreślić, że wpływ koronawirusa na sytuację finansową był w roku 2021 bardzo ograniczony. Spółka liczy na znaczącą poprawę sytuacji w zakresie znoszenia restrykcji wynikających z COVID-19 – poinformowała firma.

Spółka wskazała, że czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięcie przez Grupę Kapitałową RAFAMET wyników w następnych latach to m.in.: sytuacja geopolityczna na świecie,  następstwa gospodarczo – polityczne wynikające z agresji militarnej Rosji na Ukrainę, możliwości zagwarantowania płynności GK na przestrzeni całego roku rozliczeniowego, zakres oraz długość kryzysu wywołanego COVID-19, utrzymanie rentowności na sprzedaży odlewów oraz poprawa rentowności sprzedaży obrabiarek, terminowa realizacja podpisanych kontraktów i uzyskanie dodatniej marży na sprzedaży, a także efektywne wykorzystanie parku maszynowego.