Dwugodzinny strajk ostrzegawczy w Polregio

Dwugodzinny strajk ostrzegawczy w Polregio

Fiaskiem zakończyło się kolejne się kolejne ze spotkań mediacyjnych pomiędzy stronami sporu zbiorowego w Polregio. Związki zawodowe podjęły decyzję o przeprowadzeniu strajku ostrzegawczego 2 marca 2022 r. między godziną 6.00 a 8.00.

Podczas spotkania, które odbyło się 18 lutego 2022 r. zarząd spółki nie przedstawił żadnej propozycji porozumienia co w kontekście stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP nie rokuje możliwości pozytywnego zakończenia sporu zbiorowego i spełnienia żądań płacowych.

– Przypominamy, że w dniach 17-28.01 2022 r. w spółce wśród pracowników przeprowadzono referendum strajkowe i pomimo pandemii frekwencja przekroczyła 70%, a ponad 95% biorących udział w referendum opowiedziało się za strajkiem w przypadku nie spełnienia przez zarząd żądań płacowych – przypomina Związek Zawodowy Maszynistów w Polsce.

W protokole ze spotkania czytamy, że prezes Polregio odpowiedzi na wystąpienie strony społecznej poinformował, że mając na względzie obecną sytuację finansową spółki zawarcie porozumienia możliwe będzie dopiero po formalnym uzyskaniu finansowania na podwyżki.

– Przyznanie podwyżki bez wcześniejszego pozyskania środków na finansowanie zagrozić stabilności finansowej spółki a tym samym stabilności zatrudnienia – tłumaczył.

Na to wystrzępienie odpowiedzieli przedstawiciele związków, którzy w związku z odmową realizacji przez zarząd żądań płacowych będących przedmiotem sporu zbiorowego i zawarcia porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 700 zł w wynagrodzeniu zasadniczym od 1 grudnia 2021 r. poinformowali, że w dniu 2 marca w godzinach 6:00 a 8:00 zostanie przekroczony strajk ostrzegawczy. Strajk będzie polegał na zaprzestaniu wykonywania pracy przez pracowników w godzinach 6:00 a 8:00 za wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

– Pociągi pozostające w drodze w godzinach starego zostaną zatrzymane na najbliższy stacjach – dodają.

Artur Martyniuk apelował do strony społeczna o nie przeprowadzenie akcji strajkowej a przynajmniej o rozważenie możliwości przesunięcie terminu organizacji strajku ostrzegawczego na nie wcześniej niż na dzień 21 marca 2022 r.

Zawodowe gotowe były rozważyć przeniesienie terminu strajku ostrzegawczego pod warunkiem przedstawienia przez spółkę porozumienia realizującego żądania płacowe przedstawione przez związki zawodowe.

– Spółka nie jest w stanie zawiązać ją do realizacji żądań związkowych w zamian za przedłużenie terminu realizacji strajku ostrzegawczego – czytamy w protokóle z mediacji.

Poznaliśmy także stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie sporu zbiorowego dotyczącego podwyżki wynagrodzenia dla pracowników Polregio.

Jak czytamy w stanowisku, Konwent Marszałków wyraża zaniepokojenie poziomem oczekiwań płacowych strony społecznej, szczególnie że spółka przy dużym zaangażowaniu Samorządów Województw uczestniczących aktywnie w procesach restrukturyzacji, zaczęła odnotowywać dodatnie wyniki finansowe.

– Nie ulega wątpliwości, że budowanie silnej marki oraz pozycji lidera w świadczeniu usług przewozowych na rynku krajowym, wymaga znaczących nakładów finansowych, spotęgowanych wzrostem presji płacowej obserwowanej w wielu sektorach gospodarki. Tym niemniej, żądania sformułowane w piśmie strony społecznej z dnia 30 listopada 2021 roku tj. ,,wdrożenie podwyżki wynagrodzenia w uposażeniu zasadniczym w wysokości 700 zł od dnia 01.12.2021 roku dla pracowników wynagradzanych zgodnie z ZUZP” wobec oczekiwania natychmiastowego ich wdrożenia oraz faktu, że znaczna część kosztów spółki jest pokrywana rekompensatami z tytułu świadczenia usług publicznych w transporcie kolejowym w ramach zawartych umów cywilnoprawnych (PSC), Konwent Marszałków uznaje za niemożliwy do spełnienia we wskazanej wysokości i terminie – czytamy w stanowisku Konwentu Marszałków.

Marszałkowie podkreślają, że podczas negocjacji – szczególnie wieloletnich umów PSC, Strony uwzględniły indeksację wzrostu w poszczególnych pozycjach kosztowych, w tym również wzrost wynagrodzeń, m.in. o przewidywany poziom inflacji i widzą potrzebę wsparcia spółki
w rozmowach ze stroną społeczną, dostrzegając jednocześnie konieczność rewizji oczekiwań płacowych strony społecznej.

– Wzrost płacy na żądanym poziomie miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wiąże się bowiem z dodatkowymi obciążeniami po stronie pracodawcy, co z kolei – jak wynika z szacunków Zarządu- mogłoby doprowadzić do zwiększenia wydatków spółki rocznie o 124 mln zł i utraty rentowności – wyliczają Marszałkowie.

W ocenie Konwentu Marszałków w pierwszej kolejności należy podjąć działania zmierzające do optymalizacji kosztów działania spółki przy jednoczesnym dążeniu do zachowania efektywności jej funkcjonowania i dalszego rozwoju. Niezbędne jest również przedłużenie wsparcia na poziomie krajowym dla przewoźników realizujących przewozy regionalne poprzez narzędzia o charakterze tarczy pomocowej, uwzględniając znaczące spadki liczby pasażerów na skutek przedłużającej się pandemii.