Dwie oferty na wykonanie napraw P4 50 lokomotyw serii EU/EP07

Dwie oferty na wykonanie napraw P4 50 lokomotyw serii EU/EP07

PKP Intercity otworzyło oferty w postępowaniu na wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania 50 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07.

Na sfinansowanie zamówienia PKP Intercity zamierzało przeznaczyć 52 914 675,03 zł brutto, w tym:

 • w zakresie części 1 zamówienia -wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania 25 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07 26 405 744,13 zł brutto
 • w zakresie części 2 zamówienia -wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania 25 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07 26 508 930,90 zł brutto

Do przewoźnika wpłynęły dwie oferty. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego i Miejskiego w Gdańsku złożyły ofertę w wysokości 38 523 600 na realizacji 1 części zamówienia. Dodatkowo firma udzieli 24-miesięcznego okresu rękojmi i gwarancji na pracę całej lokomotywy po wykonanej naprawie zawarty w ofercie.

W 2 części zamówienia ofertę złożyło konsorcjum Compremum (Lider) oraz Transtrain (Partner), które za realizację prac oczekuje 43 617 593,25 zł. Konsorcjum udzieli 25-miesięcznej rękojmi i gwarancji.

Obaj wykonawcy zadeklarowali, że termin naprawy jednej lokomotywy ustalono wyniesie 50 dni kalendarzowych.

Przypomnijmy, że zakres naprawy obejmuje: stały zakres naprawy, obejmujący prace wykonywane podczas każdej naprawy zgodnie z postanowieniami umowy, DSU, DTR, uzupełnienie braków, a także prace wykraczające poza stały zakres naprawy.

Zamawiający wymaga udzielenia przez rękojmi i gwarancji na bezawaryjną/prawidłową pracę lokomotywy po wykonanej naprawie przez okres nie krótszy niż 24 miesiące – dla całej lokomotywy, a także:

 • 36 miesięcy na malaturę – malowanie farbami chemoutwardzalnymi bez uprzedniego całkowitego usunięcia starej powłoki (metodą śrutowania lub piaskowania),
 • 36 miesięcy na maszyny elektryczne po przezwojeniach wirnika,
 • 60 miesięcy – na nowo zabudowane łożyska osiowe;
 • 48 miesięcy – na nowo zabudowane koła bose zestawów kołowych;
 • 48 miesięcy – na nowo zabudowane koła zębate zestawu kołowego (w przypadku pozostawienia piasty koła, gwarancja dotyczy wieńca zębatego);
 • 60 miesięcy – na nowo zabudowane osie zestawów kołowych, w tym za wady ukryte powstałe podczas procesu wtłaczania kół na oś zestawu.

Umowy z wykonawcami wybranymi w postępowaniu zostaną zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 30 miesięcy od dnia ich zawarcia.

Termin wykonania naprawy rewizyjnej jednej lokomotywy nie może być dłuższy niż 50 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia naprawy.

Przewoźnik w ramach:

 • części 1 zamówienia w 2023 r. do naprawy planuje skierować 13 lokomotyw,
 • części 2 zamówienia w 2023 r. do naprawy planuje skierować 12 lokomotyw.
   

O wyborze wykonawcy zdecydują cztery kryteria: cena jednostkowa stałego zakresu naprawy P4 (CS) – waga 60 pkt, cena jednostkowa za prace wykraczające poza stały zakres naprawy (CW) – waga 20 pkt, okres rękojmi i gwarancji na pracę całej lokomotywy po wykonanej naprawie (G) – waga 10  pkt, termin wykonania naprawy jednej lokomotywy (T) – waga 10 pkt.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie w zakresie danej części zamówienia poprzedzony aukcją elektroniczną, jeżeli w postępowaniu na daną część złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.