Dwie oferty na naprawy P4 lokomotyw SU4210 PKP Intercity

Dwie oferty na naprawy P4 lokomotyw SU4210 PKP Intercity

PKP Intercity otworzyło oferty w przetargu na wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania 10 lokomotyw spalinowych serii SU4210 typ 6DI. Do przewoźnika wpłynęły dwie oferty.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik przeznaczył kwotę 29 620 503,30 zł brutto.

Swoje oferty złożyli:

  • Newag –  20 413 892,05 zł brutto
  • PKP Cargotabor – 24 904 331,27 zł brutto.

Wykonawcy zgodnie ustalili 12-miesięczny okres gwarancji i rękojmi na bezawaryjną pracę lokomotyw po wykonanych naprawach.

Umowa z wybraną firmą zostanie zawarta na maksymalnie 24 miesiące od dnia podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania naprawy każdej z dostarczonych do naprawy lokomotyw SU4210 w terminie do 65 dni roboczych.

O wyborze wykonawcy w 85% zdecyduje cena a w 15% okres gwarancji i rękojmi.

Przypomnijmy, że podczas Targów Kolejowych TRAKO 2013, PKP Intercity podpisało umowę z Newag S.A. na modernizację 20 lokomotyw spalinowych typu SM42, w tym 10 lokomotyw jednoagregatowych (typ 18D)  oraz 10 lokomotyw dwuagregatowych (typ 6Dl) wyposażonych w układ zasilania składu pociągu w energię elektryczną.  Moder­ni­za­cja polegała na budo­wie cał­kowicie nowego nad­wo­zia na dotych­cza­so­wej ostoi, przy jed­no­cze­snym wyko­rzy­sta­niu wóz­ków i zbior­ni­ków paliwa. 6DI to pierw­sza loko­mo­tywa moder­ni­zo­wana przez nowosądeckiego producenta, w któ­rej zabu­do­wano zde­rzaki pochła­nia­jące ener­gię zderzeniową.