Duże zainteresowanie konkursem na stanowiska w zarządzie PKP Cargo

Duże zainteresowanie konkursem na stanowiska w zarządzie PKP Cargo

Poznaliśmy szczegóły przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska w zarządzie PKP Cargo. W konkursie wzięło udział 31 kandydatów, którzy złożyli 34 zgłoszenia.

Rada Nadzorcza spółki postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa zarządu PKP Cargo a także członka zarządu ds. finansowych, członka zarządu ds. handlowych, członka zarządu ds. operacyjnych wszczęła na początku listopada 2021 r. Termin przyjmowania zgłoszeń ustalono na dzień 7 grudnia 2021 r. do godz. 10:00.

Proces wyboru kandydatów

We wtorek 7 grudnia 2021 r. o godz. 15:30 członkowie komitetu ds. nominacji uzyskali dostęp do przesłanych dokumentów i przekazali, że na skrzynkę konkursową zostały przesłane dokumenty 31 kandydatów, którzy złożyli łącznie 34 zgłoszenia w tym:

 • 6 na stanowisko prezesa zarządu PKP Cargo
 • 5 na stanowisko członka zarządu do spraw finansowych PKP Cargo
 • 7 na stanowisko członka zarządu do spraw handlowych
 • 15 na stanowisko członka zarządu do spraw operacyjnych
 • 1 bez wskazania stanowiska

Poinformowano również, że trzech kandydatów złożyło zgłoszenia na dwa stanowiska. Jeden kandydat na stanowisko prezesa zarządu oraz członka zarządu do spraw finansowych oraz dwóch kandydatów na stanowisko prezesa zarządu oraz członka zarządu do spraw handlowych.

Następny członkowie komitetu ds. nominacji dokonali analizy zgłoszeń pod kątem spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych. W wyniku analizy, komitet podjął uchwałę o dopuszczeniu do dalszego etapu postępowania 16 kandydatów w tym dwóch kandydatów warunkowo.

16 zgłoszeń od 15 kandydatów zostało odrzuconych ze względu na brak spełnienia wymogów formalnych.

Rozmowy kwalifikacyjne

Ustalono, że rozmowy Rady Nadzorczej z kandydatami odbędą się w dniach 13-16 grudnia 2021 roku.

Na podstawie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami oraz analizy przedstawionych przez nich dokumentów członkowie komitetu ds. nominacji wybrali pięciu kandydatów na dodatkowe rozmowy które odbyły się 4 stycznia 2022 roku.

Po przeprowadzonych rozmowach komitet zebrał referencje na temat wybranych kandydatów dopuszczonych do II etapu postępowania i rozważanych do pozytywnej oceny w celu przedstawienia ich RN PKP Cargo do dalszego procedowania.

5 stycznia 2020 r. podjęto uchwały pozytywnie opiniujące pięciu kandydatów do dalszego rozważania.

Następnie w dniu 11 stycznia 2022 r. odbyło się posiedzenie komitetu ds. nominacji, podczas którego podjęto uchwały rekomendujące Radzie Nadzorczej kandydatów, którzy zyskali pozytywną opinię komitetu tj.  dwóch kandydatów na stanowisko członka zarządu ds. operacyjnych oraz jednego na stanowisko członka zarządu ds. handlowych.

Choć komitet ds. nominacji pozytywne ocenił kwalifikacji kandydata na stanowisko prezesa oraz członka zarządu ds. finansowych nie podjęto uchwały dotyczącej rekomendacji danego kandydata Radzie Nadzorczej na stanowiska prezesa oraz członka zarządu ds. finansowych.

W tym momencie przewodnicząca komitetu ds. nominacji, pani Zofia Dzik zgłosiła zdanie odrębne do Uchwał wskazując na wysoką ocenę merytoryczną kandydata i ryzyko możliwych pozamerytorycznych czynników nie zawartych w kryterium dotyczących oceny kandydatów. Przewodnicząca podkreśliła także ryzyko przedłużania procesu wyboru nowego zarządu PKP Cargo w świetle krytycznej sytuacji finansowej spółki i negatywny wpływ tej decyzji na wizerunek przewoźnika na rynku oraz potencjalne kolejne postępowanie kwalifikacyjne.

W dniu 13 stycznia 2022 r. podczas posiedzenia Rady Nadzorczej PKP Cargo poddano pod głosowanie w trybie tajnym projekty uchwał dot. wyłonienia kandydatów, w wyniku których wyłoniono Pana Marka Olkiewicza jako kandydata na stanowisko członka zarządu ds. operacyjnych.

Do wyniku głosowania zostało zgłoszone zdanie odrębne Pani Zofii Dzik odnoszące się do braku powołania wybranych członków zarządu pomimo ich pozytywnego zaopiniowania przez komitet oraz krytycznej sytuacji spółki, która będzie w dalszym ciągu funkcjonowała w niepełnym składzie zarządu.

Po decyzji RN PKP Cargo wyłoniony kandydat złożył oświadczenie wyrażające zgodę na powołanie go na stanowisko członka zarządu ds. operacyjnych w zarządzie spółki.

Po wyrażeniu zgody, Rada Nadzorcza powołała w skład zarządu przewoźnika Pana Marka Olkiewicza, który zacznie piastować swoją funkcję z dniem 3 lutego 2022 r.

Następnie RN PKP Cargo podjęła uchwałę kończącą postępowanie bez rozstrzygnięcia oraz wszczęła nowe postępowanie na stanowiska w zarządzie przewoźnika.

Lista kandydatów

Na stanowisko prezesa zarządu PKP Cargo:

 • Jerzy Bielawski
 • Aleksander Kozłowski
 • Wiesław Łubiński

Na stanowisko członka zarządu ds. finansowych:

 • Andrzej Retman
 • pozostałych trzech kandydatów skorzystało z możliwości złożenia wniosku o pominięcie danych osobowych

Na stanowisko członka zarządu ds. handlowych:

 • Piotr Bojar
 • Cezary Lewiński
 • Kazimierz Murawski
 • Jacek Rutkowski
 • jeden z kandydatów skorzystał z możliwości złożenia wniosku o pominięcie danych osobowych

Na stanowisko członka zarządu ds. operacyjnych:

 • Adam Banaszak
 • Jerzy Ernst
 • Stanisław Fendryk
 • Rafał Górecki
 • Jarosław Grzebski
 • Adrian Janczuk
 • Marek Olkiewicz
 • Wojciech Parzyszek
 • Andrzej Pawłowski
 • Maciej Skóra
 • Łukasz Strugacz
 • Grzegorz Trojan
 • Jacek Urbański
 • dwóch kandydatów skorzystało z możliwości złożenia wniosku o pominięcie danych osobowych

Kandydat, który wysłał zgłoszenie na stanowisko prezesa zarządu oraz członka zarządu ds. finansowych złożył wniosek o pominięcie danych osobowych w udostępnionym protokole z postępowania kwalifikacyjnego.

Panowie Grzegorz Graczyk oraz Adam Tomasik złożyli zgłoszenia na stanowisko prezesa i członka zarządu ds. handlowych

Jedyną kandydaturę w postępowaniu kwalifikacyjnym bez wskazania stanowiska złożyła pani Jadwiga Żuk.

Przypomnijmy, że Rada Nadzorcza PKP Cargo wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: prezesa zarządu, członka zarządu ds. handlowych, członka zarządu ds. finansowych, członka zarządu ds. operacyjnych, po tym jak odwołano 18 października 2021 r. niemal całego zarządu spółki.