Co zawiera protokół ustaleń dotyczący podwyżek w PLK ?

Co zawiera protokół ustaleń dotyczący podwyżek w PLK ?

Jak już informowaliśmy, 2 czerwca podpisano protokół ustaleń dotyczący wdrożenia od 1 lipca podwyżek dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe. Co dokładnie zawiera podpisany dokument?

Pierwszy punkt protokołu informuje o wdrożeniu podwyżki wynagrodzeń od 1 lipca 2022 r., dla pracowników wynagradzanych wg ZUZP, w kwocie średnio 520 zł w wynagrodzeniu zasadniczym, co statystycznie średnio na jednego pracownika w Spółce wraz z pochodnymi da kwotę 817 zł.

Jednostki organizacyjne spółki otrzymają środki na wzrost wynagrodzenia zasadniczego średnio 520 zł na każdego pracownika wynagradzanego wg ZUZP wraz z pochodnymi od wzrostu tego wynagrodzenia, wg stanu zatrudnienia (w przeliczeniu na pełne etaty) w dniu 1 lipca 2022 r.

W ramach środków na pochodne od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego zabezpieczony zostanie fundusz premiowy w wysokości określonej w ZUZP, tj. 15% wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich jednostek organizacyjnych spółki.

Jednak jak czytamy, ewentualny wyższy poziom funduszu premiowego, wynikający z regulaminów premiowania jednostek organizacyjnych, jednostki zabezpieczają we własnym zakresie, w ramach przydzielonych środków na podwyżkę wynagrodzeń (w tym wynagrodzenia zasadniczego).

Kwota minimalnej podwyżki w wynagrodzeniu zasadniczym, we wszystkich jednostkach organizacyjnych wynosi 250 zł dla każdego pracownika. W przypadku przyznania podwyżki w kwocie powyżej 800 zł w wynagrodzeniu zasadniczym, kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany przesłać informację wraz z uzasadnieniem do Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych.

Przy wdrażaniu podwyżki wynagrodzeń kierownik jednostki organizacyjnej powinien kierować się obciążeniem pracą na poszczególnych stanowiskach a także dokonać oceny pracy pracowników szczególnie zaniżonych, a po pozytywnej ocenie uwzględnić to w proponowanej podwyżce wynagrodzeń.

Z podwyżek wyłącza się pracowników, którzy w okresie od dnia podpisania protokołu do 1 lipca 2022 r. pozostają w skutkach kar porządkowych, przy czym kierownik jednostki organizacyjnej może w indywidualnych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, podjąć decyzję o przyznaniu podwyżki w wynagrodzeniu zasadniczym w kwocie. Podwyżki nie otrzymają także osoby zatrudnione po 31 marca 2022 r., pracownicy w stosunku do których podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę a także pracownicy znajdujących się w okresie wypowiedzenia.

Szczegółowe zasady przeprowadzenia podwyżki wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych spółki zostaną podpisane na szczeblu jednostek organizacyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe w uzgodnieniu pomiędzy kierownictwem a działającymi zakładowymi organizacjami związkowymi.

Przypomnijmy, że po trwających kilka tygodnie negocjacjach, w czwartek 2 czerwca podpisano porozumienie ws. wdrożenia podwyżek w PKP PLK.