Co dokładnie zawiera podpisane porozumienie w Polregio?

Co dokładnie zawiera podpisane porozumienie w Polregio?

W piątek 13 maja 2022 r. po wielogodzinnych negocjacjach podpisano porozumienie w ramach sporu zbiorowego pomiędzy  Związkami Zawodowymi a Zarządem Polregio. Co dokładnie zawiera podpisany dokument?

Z dniem 1 maja 2022 r. zostanie wdrożona podwyżka wynagrodzenia w uposażeniu zasadniczym w wysokości 400 zł miesięcznie dla każdego pracownika. Z dniem 1 stycznia 2023 r. zostanie wdrożona podwyżka wynagrodzenia w uposażeniu zasadniczym w wysokości 300 zł  dla każdego pracownika. Prawo do podwyżki wynagrodzenia od początku 2023 r. podwyżki będzie mieć również pracownik zatrudniony najpóźniej do 30 września 2022 r.

Wdrożenie podwyżek ma swoje zastrzeżenia. W zakresie odnoszącym się do wojewódzkich Zakładów spółki porozumienie w zakresie podwyżki wchodzi w życie w dniu zawarcia aneksów do umów PSC w stosunku do jednostek organizacyjnych, których dotyczy ten aneks.

W odniesieniu do centrali spółki i Zakładu Napraw Taboru w Kruszewcu niniejsze porozumienie w zakresie podwyżki wchodzi w życie w dniu zawarcia aneksu do umowy PSC przez ostatnie z województw, z którymi spółka ma zawartą umowę PSC.

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, podwyżka wynagrodzenia zostanie wdrożona w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy danego pracownika.

Podwyżka nie przysługuje kierownikom komórek organizacyjnych i jednostek wykonawczych w Polregio. Podwyżki nie otrzymają również osoby znajdujące się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego z inicjatywy pracownika albo dokonanego z inicjatywy pracodawcy z przyczyn leżących i nieleżących po stronie pracownika, a także osoby z którymi do wypłaty pierwszego wynagrodzenia uwzględniającego kwotę podwyżki zostanie rozwiązana umowa o pracę bez wypowiedzenia i pracownikom pozostającym na urlopie bezpłatnym.

W podpisanym dokumencie dowiadujemy się, że wraz z wypłatą wynagrodzenia za maj 2022 r. (tj. w terminie do 10 czerwca 2022 r.) pracownikom zostanie wypłacona rekompensata za brak wdrożenia podwyżki wynagrodzeń z mocą wsteczną, w wysokości 4 krotności kwoty podwyżki wynagrodzenia w uposażeniu zasadniczym. Kwota rekompensaty ustalana będzie indywidualnie w stosunku do każdego pracownika z uwzględnieniem czasu przez niego wypracowanego oraz wszystkich pochodnych od wynagrodzenia zasadniczego, do których nabył on prawo w tym okresie.

Wszystkie związki zawodowe łącznie zgodnie oświadczyły, że wdrożenie podwyżki wynagrodzenia w uposażeniu zasadniczym zostanie uznane za spełnienie żądań Związków Zawodowych zgłoszonych pismem z dnia 30 listopada 2021 r.

Wszystkie związki zobowiązały się do niewszczynania, nieprowadzenia oraz niezachęcania do wszczynania, prowadzenia lub uczestniczenia przez pracowników w okresie do 10 lutego 2023 r. w żadnych akcjach protestacyjnych, w tym także w akcjach niepolegających na przerwaniu pracy w przedmiocie realizacji żądań określonych pismem z dnia 30 listopada 2021 r.

Postanowienia to nie będzie ważne, jeżeli w terminie do 10 czerwca 2022 r. porozumienie dotyczące podwyżki nie wejdzie w życie wobec poszczególnych jednostek wykonawczych, w których nie wdrożono podwyżek. Prawo do strajku i innych akcji protestacyjnych dotyczy województw, w których nie wdrożono podwyżek.

W razie wejścia w życie porozumienia w zakresie podwyżki po 1 czerwca 2022 r., rekompensata, w odniesieniu do pracowników, których to dotyczy, zostanie wypłacona wraz z wypłatą wynagrodzenia za pierwszy miesiąc po wdrożeniu podwyżki wynagrodzenia, w wysokości odpowiadającej krotności kwoty podwyżki wynagrodzenia w uposażeniu zasadniczym/m-c, oraz liczby miesięcy kalendarzowych przypadających od 1 stycznia 2022 r. do miesiąca wdrożenia podwyżki (z wyłączeniem tego miesiąca).

W razie wdrożenia podwyżki wynagrodzenia ( 300 zł miesięcznie wdrożonej od 1 stycznia 2023 r.) po 31 stycznia 2023 r. pracownikom zostanie przyznana rekompensata w wysokości odpowiadającej krotności kwoty podwyżki wynagrodzenia w uposażeniu zasadniczym/m-c, oraz liczby miesięcy kalendarzowych przypadających od 1 stycznia 2023 r. do miesiąca wdrożenia podwyżki (z wyłączeniem tego miesiąca).

Pod dokumentem podpisali się przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy, Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Przewozy Regionalne, Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP, Związku Zawodowego Drużyn Konduktorskich w RP, Międzyzakładowego Związku Zawodowych Rewidentów Taboru, Krajowego Sekretariatu Kolejarzy NSZZ „Solidarność” 80, Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych, Związku Zawodowego Pracowników Warsztatowych oraz Związku Zawodowego „Kontra”.

Ze strony przewoźnika porozumienie parafowali Artur Martyniuk – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Adam Pawlik – Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy oraz Damian Wieczorek – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy