Blisko 3 mln zł netto za naprawę powypadkową ED160-004

Blisko 3 mln zł netto za naprawę powypadkową ED160-004

PKP Intercity podpisało z firmą Stadler Polska umowę na wykonanie naprawy powypadkowej elektrycznego zespołu trakcyjnego ED160-004.

Przypomnijmy, że pojazd ED160-004 brał udział w tragicznym zderzeniu z pojazdem rolniczym na przejeździe kolejowym kat. C na szlak Widzów Teklinów – Kłomnice. Niestety kierowca ciągnika nie przeżył wypadku.

Zamówienie zostało udzielone w trybie z wolnej ręki, ponieważ jak wyjaśnia przewoźnik, w 2013 r. zawarto umowę z konsorcjum Stadler Polska oraz Newag na dostawę 20 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych serii ED160 wraz z usługą ich utrzymania do rozpoczęcia pierwszej naprawy cyklu utrzymania P5 dla każdego z pojazdów.

Zgodnie z umową z usług utrzymania wyłączone są naprawy związane ze skutkami wypadków, nieprawidłowej obsługi pojazdów, aktów wandalizmu, kradzieży lub działania siły wyższej wraz z zespołami, podzespołami i elementami użytymi do wykonania tych napraw, a także naprawy związane z uszkodzeniami pojazdów powstałymi w wyniku wadliwej infrastruktury lub nieprawidłowej eksploatacji pojazdów – dodaje spółka.

Przewoźnik podkreśla, że do prawidłowego wykonania naprawy powypadkowej, niezbędnej do przywrócenia pojazdu ED160-004 do eksploatacji jest posiadanie prawa do dokumentacji konstrukcyjnej pojazdów ED160, a zgodnie podpisaną wówczas umową PKP Intercity jest uprawniona do użytkowania dokumentacji konstrukcyjnej wyłącznie w określony w Umowie sposób, tj. może wykorzystywać jej treść do obsługi eksploatacyjnej pociągów, do ich przeglądów, usług utrzymania i napraw okresowych. Przewoźnik może też, w określonym w Umowie zakresie, upoważniać inne podmioty, działające na jej zlecenie, do wykorzystywania dokumentacji konstrukcyjnej w opisany wyżej sposób. Nie może natomiast wykorzystać dokumentacji konstrukcyjnej do tego, aby na jej podstawie (samodzielnie lub zlecając podmiotowi trzeciemu) wytworzyć inną dokumentację, np. projekt techniczny wykonania poszycia kabiny maszynisty, która będzie podlegać wymianie w uszkodzonym pojeździe. Zakres dokumentacji konstrukcyjnej posiadanej przez PKP IC nie obejmuje dokumentacji konstrukcyjnej projektowej niezbędnej do przygotowania zakresu naprawy powypadkowej.

Podmiotem wyłącznie uprawnionym z tytułu praw własności intelektualnej, w tym autorskich praw majątkowych i innych praw własności intelektualnej do dokumentacji pojazdów, wyprodukowanych na podstawie Umowy (w tym dokumentacji konstrukcyjnej, dalej „Dokumentacja”), jest Stadler i to ten podmiot jest jako jedyny uprawniony do zbycia przysługujących mu do tej Dokumentacji praw. Spółka Newag będąca razem ze Stadler wykonawcą Umowy dostawy pojazdów ED160 nie posiada praw do Dokumentacji.

Naprawa ED160-004 musi zostać wykonana w oparciu o technologię i procedurę specjalnie przygotowaną przez producenta pojazdów na podstawie dokumentacji konstrukcyjnej.

PKP Intercity rozważało pozyskanie praw do Dokumentacji, jednak Stadler nie wyraził zgody na ich sprzedaż lub udzielenie licencji czy sublicencji. Zawarta Umowa w zakresie praw do korzystania z dokumentacji jest odzwierciedleniem warunków rynkowych. W warunkach rynkowych producenci nie zbywają praw do dokumentacji technicznej o charakterze konstrukcyjnym oraz technologicznym pojazdów. Zamawiający nie był w stanie pozyskać tej dokumentacji na etapie nabywania pojazdów, jak również i obecnie. W tej sytuacji konieczne stało się zlecenie Stadler naprawy ED160-004.

Całkowita końcowa wartość umowy wyniosła 2 845 396 zł netto.