ARP i PTS kupią od PKP Cargo fabrykę wagonów w Gniewczynie?!

ARP i PTS kupią od PKP Cargo fabrykę wagonów w Gniewczynie?!

Zarząd PKP Cargo podpisał z Agencją Rozwoju Przemysłu oraz Polskim Taborem Szynowym list intencyjny dotyczącego współpracy w obszarze taboru kolejowego,w tym w zakresie odtworzenia fabryki wagonów w Gniewczynie.

– Dostrzegając duży potencjał i możliwość uzyskania efektu synergii przy podejmowaniu wspólnych działań intencją Stron Listu jest współpraca w projektach związanych z szeroko rozumianym towarowym transportem kolejowym – napisano w komunikacie.

Strony ogłosiły, że w ramach opracowywanego modelu współpracy będą brały pod uwagę dwie główne przesłanki. Pierwsza dotyczy konsolidacji w Grupie Agencji Rozwoju Przemysłu potencjału taborowego, poprzez nabycie przez PTS od PKP Cargo  składników majątku, w tym nieruchomości i ruchomości, zlokalizowanych na terenie byłej fabryki w Gniewczynie Łańcuckiej. Ewentualna transakcja będzie sfinansowana przez ARP, a jej celem ma być odtworzenie potencjału zakładu w Gniewczynie w zakresie naprawy i produkcji taboru kolejowego.

Druga przesłanka projektowanej współpracy ma odbywać się w zakresie zlecania usług utrzymania taboru posiadanego przez PKP Cargo, a także nabywania nowego taboru kolejowego. Dodatkowo w ocenie Stron Listu Intencyjnego te działania będą wpisywać się w realizację celu klimatycznego oraz wychodzić naprzeciw założeniom tzw. „Zielonego Ładu” i zwiększeniu udziału transportu kolejowego w łańcuchach dostaw.

Sygnatariusze ogłosili, że -„dostrzegając duży potencjał i możliwość uzyskania efektu synergii przy podejmowaniu wspólnych działań” – ich intencją jest współpraca w projektach związanych z szeroko rozumianym towarowym transportem kolejowym. Strony deklarują również „podjęcie wszelkich działań związanych z identyfikacją możliwości i obszarów przyszłej współpracy z wykorzystaniem swoich zasobów”.

– List intencyjny wchodzi w życie z chwilą podpisania przez Strony i pozostaje w mocy przez okres 6 miesięcy lub do dnia podpisania ewentualnej umowy, bądź też porozumienia  o rozwiązaniu Listu – dodano w komunikacie giełdowym.

Przypomnijmy, że PKP Cargo za sfinalizowało umowę zakupu od Forespo Poland S.A. dawnej fabryki w Gniewczynie w październiku 2021 r.