31 października 2020 r. wchodzą w życie niektóre przepisy filara technicznego IV pakietu kolejowego

31 października 2020 r. wchodzą w życie niektóre przepisy filara technicznego IV pakietu kolejowego

Przedsiębiorcy, którzy dopiero zamierzają złożyć wnioski o dopuszczenie do eksploatacji pojazdów czy autoryzacje i certyfikaty bezpieczeństwa, powinni dokumenty przesyłać według nowych regulacji. Jeśli wniosek nie zostanie rozpatrzony przed 30 października, będzie procedowany w nowym trybie.

Filar techniczny IV pakietu kolejowego tworzą dyrektywa 2016/798 w sprawie bezpieczeństwa system kolei w Unii Europejskiej oraz dyrektywa 2016/797 w sprawie interoperacyjności systemu kolejowego w Unii Europejskiej. Termin włączenia dyrektyw do polskiego systemu prawnego upływa 30 października 2020 r. Prace legislacyjne dotyczące wdrożenia ich przepisów do polskiego prawa są nadal w toku.

Jednak niektóre przepisy filara technicznego IV pakietu kolejowego nie wymagają transpozycji do krajowego porządku prawnego – są stosowane bezpośrednio. Chodzi tu m.in. o przepisy dotyczące homologacji pojazdów kolejowych oraz wydawania certyfikatów bezpieczeństwa.

Wnioski o zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych, autoryzacje oraz certyfikaty bezpieczeństwa złożone obecnie wg jeszcze obowiązujących regulacji, nierozpatrzone przez Prezesa UTK do 30 października 2020 r. będą musiały zostać złożone ponownie już w nowym reżimie prawnym. O trybie rozpatrzenia nie decyduje data wpływu wniosku. Przedsiębiorcy, którzy dopiero zamierzają złożyć wniosek o zezwolenie dla pojazdu, autoryzację lub certyfikat bezpieczeństwa, powinni przygotować dokumentację zgodnie z nowymi regulacjami. Niektóre wnioski według nowych zasad należy składać poprzez tzw. punkt kompleksowej obsługi (One Stop Shop, OSS). To udostępniona przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej internetowa aplikacja umożliwiająca składanie wniosków o uzyskanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu pojazdu kolejowego.