25 kolejnych sygnatariuszy dołączyło do Deklaracji kultury bezpieczeństwa

25 kolejnych sygnatariuszy dołączyło do Deklaracji kultury bezpieczeństwa

25 kolejnych przedstawicieli rynku kolejowego dołączyło do grona sygnatariuszy Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Inicjatywa skierowana jest do wszystkich przedstawicieli branży kolejowej, a głównym jej założeniem jest zdefiniowanie kultury bezpieczeństwa, jako systemu obejmującego postawy określonej grupy wobec ryzyka, bezpieczeństwa i zagrożeń, wskazującego wartości, które w danym obszarze uznawane są za kluczowe.

Deklarację podpisało już 242 sygnatariuszy. XII edycja podpisania Deklaracji, była wyjątkowa bo przypadła w Europejskim Roku Kolei 2021.

– Chociaż nowych sygnatariuszy  przyjęliśmy wirtualnie, to jestem przekonany, że ich wkład i zaangażowanie będą stanowiły ważną część w procesie kreowania bezpiecznej i innowacyjnej kolei – powiedział podczas spotkania dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Naszym celem jest ciągła poprawa poziomu bezpieczeństwa z uwzględnieniem postępu technicznego i naukowego oraz rozwoju prawodawstwa. Dziękuję Państwu za gotowość budowania bezpiecznej kolei – dodał na zakończenie Prezes UTK.

Nowi sygnatariusze przyłączając się do inicjatywy UTK zadeklarowali chęć wdrażania zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym i stosowania zasad: bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji, akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną działalnością, szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie rozwiązań, odchodzenie od przypisywania winy, rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń, zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów, ciągłe doskonalenie systemów zarządzania poprzez wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych, zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych.

Projekt Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym ruszył 6 lat temu. Dokładnie 21 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Transportu Kolejowego podpisało ją ponad dziewięćdziesięciu przedstawicieli rynku kolejowego. Wśród sygnatariuszy znaleźli się między innymi: Ministerstwo Infrastruktury, Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, przewoźnicy, zarządcy i podmioty odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury, jednostki certyfikujące, jednostki naukowe i badawcze, producenci taboru oraz urządzeń kolejowych, stowarzyszenia oraz media. W tym czasie udało nam się zorganizować wiele działań prowadzących do określenia odpowiedniego stosunku danego środowiska do ryzyka, zagrożeń i bezpieczeństwa.