24,9 mln zł zysku PKP LHS w 2020 r.

24,9 mln zł zysku PKP LHS w 2020 r.

Spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa przedstawiła dane finansowe za 2020 r. Zysk netto wyniósł 24,973 mln zł, wobec 52,422 mln zł zysku wygenerowanego w 2019 roku i ponad 66 mln zł zysku w 2018 r.

W wyniku ogłoszonej pandemii koronawirusa, odnotowano znaczące spadki przewozów w 2020 r. w stosunku do 2019 r. Widać to w wynikach finansowych spółki.

W 2020 roku PKP LHS uzyskała przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości 359,758 mln zł wobec 427,934 mln zł rok wcześniej. Plan na 2020 r. zakładał kwotę 431,233 mln zł i cel ten zrealizowano w 83,4 %.

Koszty działalności operacyjnej osiągnęły 323 553 293,21 zł i były o ponad 40 mln mniejsze niż w 2019 r. przy jednoczesnym zwiększeniu kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia, która wyniosła 89,171 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej w 2020 r. wyniósł 33,16 mln zł brutto i był dwukrotnie mniejszy niż w roku poprzednim gdzie wyniosło 66,679 mln zł brutto.

Na 2020 r. plan przewozów towarów wynosił 9 400 000 ton, natomiast wykonanie wyniosło 8 205 191 ton, co stanowi 87,3% planu. Wykonanie przewozów w 2020 r. w stosunku do wykonania 2019 r. było o 1 554 509 ton mniejsze czyli o ok. 15,9%.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zatrudnionych było 1292 osób,  z czego na stanowiskach robotniczych zatrudnionych było 78,5% ogółu pracowników (w 2019 r. 78,6%) i 21,5% na stanowiskach nierobotniczych (w 2019 r. 21,4%).

Spółka poinformowała również, że osiągnięty zysk netto w kwocie 24,973 mln zł został podzielony w następujący sposób: 12 486 600,00 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy, kwotą 11 337 759,91 zł zasilony zostanie kapitał zapasowy z przeznaczeniem na inwestycje a 1,149 mln zł  na wypłatę nagród dla pracowników.