11,45 mln zł zysku netto spółki Kolprem w 2020 r.

11,45 mln zł zysku netto spółki Kolprem w 2020 r.

Jak poinformował Kolprem w swoim sprawozdaniu finansowym, przychody netto ze sprzedaży usług i materiałów za 2020 rok wyniosły 342,5 mln zł i były niższe o 5,6% w stosunku do roku poprzedniego. Rentowność sprzedaży za 2020 rok była dodatnia i wyniosła odpowiednio: brutto 4,2 %, netto 3,3%.

Przychody netto ze sprzedaży usług w obszarze przewozów licencyjnych za 2020 rok wyniosły 172,9 mln zł i były wyższe o 6,5% w porównaniu do 2019 roku , wzrósł również ich udział w przychodach ogółem spółki o 5,8 p.p. ( z 44,7% do 50,5%) w porównaniu do roku ubiegłego co oznacza wzrost aktywności przewoźnika na rynku przewozów licencyjnych.

Koszty operacyjne za 2020 rok wyniosły 323,2 mln zł i były niższe o 4,7% w stosunku do roku poprzedniego.

– Zmniejszenie kosztów w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku dotyczyło wyłącznie obszaru obsługi bocznic, związane było z ograniczeniem produkcji spowodowanym wpływem pandemii oraz decyzją o zamknięciu części surowcowej w Krakowie – informuje Kolprem.

W obszarze przewozów licencyjnych w 2020 roku koszty wzrosły o 7% w porównaniu do 2019 roku co spowodowane było wzrostem masy towarowej przewiezionej oraz wykonaniem większej pracy przewozowej w 2020 roku.

– W opinii zarządu spółki rok 2020 pod względem osiągniętych wyników finansowych jak również zrealizowanych założeń przewozowych należy ocenić bardzo pozytywnie biorąc pod uwagę uwarunkowania rynkowe (zamknięcie części surowcowej w Krakowie) oraz ogólne (pandemia SARS COV2) – informuje spółka.

Zgodnie z uchwałą  ZZW, zysk netto w wysokości 11,45 mln zł został przeznaczony w całości na wypłatę dywidendy dla ArcelorMittal.

W ramach realizacji przewozów licencyjnych w 2020 roku po infrastrukturze PKP PLK SA oraz innych zarządców spółka zajęła czwartą pozycję na liście największych przewoźników w Polsce wg ilości masy przewozowej, z udziałem w rynku wynoszącym 3,81% (wzrost do 2019r (3,32%) o 0,49 p.p).

W 2020 roku masa towarowa zrealizowana przez Kolprem w ramach przewozów licencyjnych przekroczyła 8,4 mln ton, co oznacza wzrost o 438 tys. ton w porównaniu do roku 2019. Jednocześnie
transport surowców do i z portów zwiększył się do poziomu 6,4% całości przewiezionego tonażu w 2020 roku w ramach których, przewiezionych zostało 214 tys. ton ładunków do portów (głównie koks) i 324 tys. ton ładunków z portów (głównie węgiel i ruda żelaza).

– Z powodzeniem realizowane były również przewozy węgla do Elektrowni Połaniec, pierwszego w historii wygranego przez spółkę przetargu zorganizowanego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w ramach którego, spółka przewiozła 1 128 tys. ton co stanowiło 13% całości przetransportowanego wolumenu w 2020 roku – informuje Kolprem.